تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از ورود غیرقانونی دارو به افغانستان

رییس ادارۀ دوا و غذا می‌گوید که احتمال دارد بخشی بزرگی از داروهای مورد نیاز کشور از راه‌های غیرقانونی وارد شوند.

ابراهیم شینواری، رییس ادارۀ دوا و غذا می‌افزاید که سال‌پار به ارزش یک میلیارد دالر دارو به افغانستان وارد شده بود اما تنها به ارزش بیش از چهل میلیون دالر آن در گمرک‌های کشور ثبت شده‌اند.

به‌گفتۀ آقای شینواری امسال هم ارقام گمرک‌های کشور نشان می‌دهند که تنها به ارزش بیش از پنجاه میلیون دالر دارو به کشور وارد شده‌است: «این‌که چقدر دوا وارد می‌شود، احتمالأ به ارزش یک میلیارد دالر وارد می‌شود، اما ارقام سال گذشته گمرک‌ها را که گرفته‌ایم نشان می‌دهند که به ارزش چهل وچهار میلیون دالر دوا به کشور وارد شده بود.»

اما مسؤولان شرکت فرمان کیهان که وارد کنندۀ دارو به افغانستان استند، از وجود تجارت مافیایی در بخش واردات دارو خبر می‌دهند و می‌گویند که نود درصد داروهای وارداتی از راه‌های غیرقانونی به کشور آورده می‌شوند.

داکتر شفیع، یکی از مسؤولان شرکت فرمان کیهان گفت: «من با اسناد می‌توانم ثابت کنم که نود درصد دواها به افغانستان غیرقانونی وارد می‌شوند و تنها ده درصد آن قانونی وارد می‌شود.»

مسؤولان اتحادیه شرکت‌های وارد کننده دارو نیز می‌گویند که در حال حاضر داروهای غیرمجاز از راه‌های غیرقانونی وارد کشور می‌شوند.
 
اسدالله کاکر، رییس اتحادیۀ شرکت‌های وارد کنندۀ دارو، می‌گوید: "به صدها نه بل به هزارها کانتینر دوا به کشور وارد و به مردم عرضه می‌شود، فیصدی دواهای قاچاقی که در مارکیت وارد می‌شوند، این دواها در فهرست مجاز داروهای افغانستان نیست و این فهرست از سال‌های زمان حکومت داوودخان و ظاهرشاه است که تا کنون بازنگری نشده‌است."

سکتور صحت و بخش مداوا در افغانستان با پیشینۀ صدها سال فعالیت اکنون هم با چالش‌های بزرگی روبه‌‎رو است.

ادارۀ دوا و غذا می‌گوید که صنایع داروسازی در کشور بسیار کمرنگ است و تنها در حدود شش درصد داروها و ابزارهای بهداشتی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شوند.

نگرانی‌ها از ورود غیرقانونی دارو به افغانستان

ادارۀ دوا و غذا می‌گوید که صنایع داروسازی در کشور بسیار کمرنگ است و تنها در حدود شش درصد داروها و ابزارهای بهداشتی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

رییس ادارۀ دوا و غذا می‌گوید که احتمال دارد بخشی بزرگی از داروهای مورد نیاز کشور از راه‌های غیرقانونی وارد شوند.

ابراهیم شینواری، رییس ادارۀ دوا و غذا می‌افزاید که سال‌پار به ارزش یک میلیارد دالر دارو به افغانستان وارد شده بود اما تنها به ارزش بیش از چهل میلیون دالر آن در گمرک‌های کشور ثبت شده‌اند.

به‌گفتۀ آقای شینواری امسال هم ارقام گمرک‌های کشور نشان می‌دهند که تنها به ارزش بیش از پنجاه میلیون دالر دارو به کشور وارد شده‌است: «این‌که چقدر دوا وارد می‌شود، احتمالأ به ارزش یک میلیارد دالر وارد می‌شود، اما ارقام سال گذشته گمرک‌ها را که گرفته‌ایم نشان می‌دهند که به ارزش چهل وچهار میلیون دالر دوا به کشور وارد شده بود.»

اما مسؤولان شرکت فرمان کیهان که وارد کنندۀ دارو به افغانستان استند، از وجود تجارت مافیایی در بخش واردات دارو خبر می‌دهند و می‌گویند که نود درصد داروهای وارداتی از راه‌های غیرقانونی به کشور آورده می‌شوند.

داکتر شفیع، یکی از مسؤولان شرکت فرمان کیهان گفت: «من با اسناد می‌توانم ثابت کنم که نود درصد دواها به افغانستان غیرقانونی وارد می‌شوند و تنها ده درصد آن قانونی وارد می‌شود.»

مسؤولان اتحادیه شرکت‌های وارد کننده دارو نیز می‌گویند که در حال حاضر داروهای غیرمجاز از راه‌های غیرقانونی وارد کشور می‌شوند.
 
اسدالله کاکر، رییس اتحادیۀ شرکت‌های وارد کنندۀ دارو، می‌گوید: "به صدها نه بل به هزارها کانتینر دوا به کشور وارد و به مردم عرضه می‌شود، فیصدی دواهای قاچاقی که در مارکیت وارد می‌شوند، این دواها در فهرست مجاز داروهای افغانستان نیست و این فهرست از سال‌های زمان حکومت داوودخان و ظاهرشاه است که تا کنون بازنگری نشده‌است."

سکتور صحت و بخش مداوا در افغانستان با پیشینۀ صدها سال فعالیت اکنون هم با چالش‌های بزرگی روبه‌‎رو است.

ادارۀ دوا و غذا می‌گوید که صنایع داروسازی در کشور بسیار کمرنگ است و تنها در حدود شش درصد داروها و ابزارهای بهداشتی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شوند.

هم‌رسانی کنید