تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت مالیه: ۴۶ درصد کسر بودجۀ امسال با وام تأمین خواهد شد

بر بنیاد آمارهای وزارت مالیه، مجموع کسر بودجه امسال ۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی است و.بیش از ۴۶ در صد آن با گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول، تأمین خواهد شد.

وزارت مالیه می‌گوید که همانند گذشته وام‌هایی که گرفته خواهند شد، شرایط باز پرداخت آنها سهل خواهد بود.

رفیع تابع، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید: "در سال مالی ۱۴۰۰ برای کسر بودجه ۱۷.۴ ملیارد افغانی در سند بودجه پیش بینی شده و این مبلغ را از صندوق بین‌المللی پول گرفته‌اند. در مجموع حکومت افغانستان تا کنون در حدود ۱.۵ ملیارد دالر امریکایی از نهادهای بین‌المللی و کشورها، مقروض است"

یکی از آگاهان امور اقتصادی می‌گوید که وام‌ها باید در پروژه‌های بزرگ زیربنایی هزینه شوند تا این پروژه‌ها در دراز مدت بتوانند یک منبع درآمدی برای بازپرداخت این وام‌ها باشد.

سلیم طوفان، آگاه امور اقتصادی می‌گوید: " فکر می‌کنم در شرایط فعلی، قرضه گرفتن جفا است و نمی‌تواند جبران شود. چون جنگ است و تمرکز بیشتر حکومت هم به مهار جنگ، نمی‌توانیم از کمک‌ها استفاده مثمر و موثر را داشته باشیم"

وزارت مالیه می‌گوید که افزون بر گرفتن وام‌ها، با کمک‌ها و منابع داخلی، کسر  بودجه امسال پوشش داده خواهد شد.

سقف مسوده سوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ بیش از ۴۷۳ ملیارد افغانی است که از آن جمله بیش از ۳۱۱ ملیارد افغانی آن بودجه عادی و بیش از ۱۶۱ملیارد افغانی آن بودجه انکشافی می‌باشد.

بر اساس مسوده سوم بودجه امسال، کسر بودجوی سال مالی ۱۴۰۰ از طریق وام گیری و وجوه ریزرفی تمویل می‌گردد.

وزارت مالیه: ۴۶ درصد کسر بودجۀ امسال با وام تأمین خواهد شد

آگاهان می‌گویند که وام‌ها باید در پروژه‌هایی هزینه شوند که بتوانند در آینده یک منبع درآمدی برای بازپرداخت آنها باشند.

Thumbnail

بر بنیاد آمارهای وزارت مالیه، مجموع کسر بودجه امسال ۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی است و.بیش از ۴۶ در صد آن با گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول، تأمین خواهد شد.

وزارت مالیه می‌گوید که همانند گذشته وام‌هایی که گرفته خواهند شد، شرایط باز پرداخت آنها سهل خواهد بود.

رفیع تابع، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید: "در سال مالی ۱۴۰۰ برای کسر بودجه ۱۷.۴ ملیارد افغانی در سند بودجه پیش بینی شده و این مبلغ را از صندوق بین‌المللی پول گرفته‌اند. در مجموع حکومت افغانستان تا کنون در حدود ۱.۵ ملیارد دالر امریکایی از نهادهای بین‌المللی و کشورها، مقروض است"

یکی از آگاهان امور اقتصادی می‌گوید که وام‌ها باید در پروژه‌های بزرگ زیربنایی هزینه شوند تا این پروژه‌ها در دراز مدت بتوانند یک منبع درآمدی برای بازپرداخت این وام‌ها باشد.

سلیم طوفان، آگاه امور اقتصادی می‌گوید: " فکر می‌کنم در شرایط فعلی، قرضه گرفتن جفا است و نمی‌تواند جبران شود. چون جنگ است و تمرکز بیشتر حکومت هم به مهار جنگ، نمی‌توانیم از کمک‌ها استفاده مثمر و موثر را داشته باشیم"

وزارت مالیه می‌گوید که افزون بر گرفتن وام‌ها، با کمک‌ها و منابع داخلی، کسر  بودجه امسال پوشش داده خواهد شد.

سقف مسوده سوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ بیش از ۴۷۳ ملیارد افغانی است که از آن جمله بیش از ۳۱۱ ملیارد افغانی آن بودجه عادی و بیش از ۱۶۱ملیارد افغانی آن بودجه انکشافی می‌باشد.

بر اساس مسوده سوم بودجه امسال، کسر بودجوی سال مالی ۱۴۰۰ از طریق وام گیری و وجوه ریزرفی تمویل می‌گردد.

هم‌رسانی کنید