Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاهش تولیدات کارخانه‌های سمنت به علت افزایش بهای زغال سنگ

معین اداره انکشاف ملی می‌گوید که افزایش بهای زغال سنگ در کشور سبب شده است که تولیدات کارخانه‌های سمنت در افغانستان کاهش یابند.

معین تولیدات بازرگانی این اداره علت افزایش بهای زغال سنگ را عوامل داخلی و بیرونی میداند و میگوید که بیشترِ سمنت در بازارهای افغانستان از کشورهای همسایه وارد میشود و افغانستان در عرصه تولید سمنت تاکنون به خود کفایی نرسیده است.

معین تولیدات بازگانی این اداره می پذیرد که کارخانه های سمنت در کشور بربنیاد تقاضا تولید ندارند و از همین رو سمنت از کشورهای همسایه وارد می‌شود.

ریاض الدین شریفی، معین تولیدات بازرگانی اداره انکشاف ملی، گفت:«ما به عنوان استفاده کننده با مشکلات مواجه هستیم در تولید سمنت، چون وقتی قیمت زغال سنگ افزایش پیدا کند تمام شد بلند می‌رود در سمنت.»

در همین حال بازرگانان علت واردات سمنت را تولیدات ناکافی در کارخانه های کشور میدانند.

سمنت فروشان میگویند که کارخانه سمنت جبل السراج بربنیاد تقاضا تولید ندارد و از همین رو سمنت را از بیرون از کشور وارد می کنند.

جاوید، سمنت فروش، می گوید:«اگر رسیده‌گی کرده بتوانند ما هیچ نیاز نداریم به پاکستان، ما خودما باید خودکفا شویم.»

عبدالباسط، سمنت فروش، می گوید:«تقاضای را که ما داریم، همان تقاضای ما را برآورده کرده نمی‌تواند بعضی اوقات، همین یک مشکل جدی است که اگر به همین مشکل رسیده‌گی بتوانند که حد اقل میزان تولید این را بلند ببرند.»

از سوی هم کارگران در کارخانه سمنت جبل السراج از نبود ابزارهای معیاری سخن می‌زنند و میگویند که کار آنان سنگین است و منجر به قطع دست وپاهای کارگران نیز شده است.

سیف الرحمان، کارگر، گفت:«البسه ما بسیار ضعیف است؛ کلاه پلاستیکی که برای ما داده اند در برخورد با سنگ می‌شکند؛ دستکش که برای ما داده اند بیش از دو هفته دوام نمی‌آورد.»

کارخانه سمنت جبل السراج نخستین کارخانه تولیدی سمنت در کشور است که ۶۴ سال پیش فعال شد.

اداره انکشاف ملی میگوید که این کارخانه ۵۰ تا ۸۰ تُن سمنت در یک روز تولید می‌کند و ۱۷۰ کارگر دارد.

کاهش تولیدات کارخانه‌های سمنت به علت افزایش بهای زغال سنگ

اداره انکشاف ملی میگوید که این کارخانه ۵۰ تا ۸۰ تُن سمنت در یک روز تولید می‌کند و ۱۷۰ کارگر دارد.

Thumbnail

معین اداره انکشاف ملی می‌گوید که افزایش بهای زغال سنگ در کشور سبب شده است که تولیدات کارخانه‌های سمنت در افغانستان کاهش یابند.

معین تولیدات بازرگانی این اداره علت افزایش بهای زغال سنگ را عوامل داخلی و بیرونی میداند و میگوید که بیشترِ سمنت در بازارهای افغانستان از کشورهای همسایه وارد میشود و افغانستان در عرصه تولید سمنت تاکنون به خود کفایی نرسیده است.

معین تولیدات بازگانی این اداره می پذیرد که کارخانه های سمنت در کشور بربنیاد تقاضا تولید ندارند و از همین رو سمنت از کشورهای همسایه وارد می‌شود.

ریاض الدین شریفی، معین تولیدات بازرگانی اداره انکشاف ملی، گفت:«ما به عنوان استفاده کننده با مشکلات مواجه هستیم در تولید سمنت، چون وقتی قیمت زغال سنگ افزایش پیدا کند تمام شد بلند می‌رود در سمنت.»

در همین حال بازرگانان علت واردات سمنت را تولیدات ناکافی در کارخانه های کشور میدانند.

سمنت فروشان میگویند که کارخانه سمنت جبل السراج بربنیاد تقاضا تولید ندارد و از همین رو سمنت را از بیرون از کشور وارد می کنند.

جاوید، سمنت فروش، می گوید:«اگر رسیده‌گی کرده بتوانند ما هیچ نیاز نداریم به پاکستان، ما خودما باید خودکفا شویم.»

عبدالباسط، سمنت فروش، می گوید:«تقاضای را که ما داریم، همان تقاضای ما را برآورده کرده نمی‌تواند بعضی اوقات، همین یک مشکل جدی است که اگر به همین مشکل رسیده‌گی بتوانند که حد اقل میزان تولید این را بلند ببرند.»

از سوی هم کارگران در کارخانه سمنت جبل السراج از نبود ابزارهای معیاری سخن می‌زنند و میگویند که کار آنان سنگین است و منجر به قطع دست وپاهای کارگران نیز شده است.

سیف الرحمان، کارگر، گفت:«البسه ما بسیار ضعیف است؛ کلاه پلاستیکی که برای ما داده اند در برخورد با سنگ می‌شکند؛ دستکش که برای ما داده اند بیش از دو هفته دوام نمی‌آورد.»

کارخانه سمنت جبل السراج نخستین کارخانه تولیدی سمنت در کشور است که ۶۴ سال پیش فعال شد.

اداره انکشاف ملی میگوید که این کارخانه ۵۰ تا ۸۰ تُن سمنت در یک روز تولید می‌کند و ۱۷۰ کارگر دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره