Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز پروازهای کابل-دهلی؛ کابل-ارومچی نیز تا دو هفته از سر گرفته خواهد شد

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که پروازهای کابل-دهلی آغاز شده است و پروازهای مستقیم میان کابل و ارومچی نیز تا دو هفته دیگر از سر گرفته می‌شود.

امام الدین احمدی، سخنگوی این وزارت می‌گوید که یک شرکت هوانوردی کشور در نخست هفته یک پرواز انجام خواهد داد.

از سویی هم، قرار است هند روند صدور ویزا به شهروندان افغانستان را آغاز کند.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت گفت: «پروازهای دهلی دوباره آغاز شده، آریانا افغان هوایی شرکت هفته یک پرواز یعنی روزهای جمعه پرواز می‌کند و با زیاد شدن مسافران، پرواز هم زیاد خواهد شد.»

انتظار می‌رود شرکت‌های هوانوردی هندی نیز پروازهای شان را به افغانستان آغاز کنند.

هواپیماهای که به هند سفر می‌کنند، در کنار انتقال مسافران، کالاهای بازرگانی کشور را نیز انتقال می‌دهند.

اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که آغاز این پروازها بر افزایش صادرات کشور نقش مهم دارد.

میرویس حاجی‌زاده، عضو اتاق زراعت و مالداری، به طلوع‌نیوز گفت: «در شرایط فعلی ما به مارکیت‌های مناسب ضرورت داریم و هند یک مارکیت خوب برای سبزی و میوه افغانستان است. پیشنهاد ما این است کارگو هم دوباره از طریق دهلیزهای هوایی ایجاد شود.»

شرکت‌های گردشگری می‌گویند که بسیاری دانش‌جویان در کابل گیرمانده اند و توان خرید تکت‌های ترانزیت را ندارند و آغاز این پروازها در حل مشکل دانش‌جویان و بیماران مهم است.

قیس سهراب، مسوول یکی از شرکت‌های گردشگری، می‌گوید:«هر قدر که پرواز زیاد باشد، کار و بار ما خوب می‌باشد. سهولت برای مردم ایجاد می‌شود و مشکلات محصلین حل می‌شود.»

پس از سقوط نظام جمهوری، پرواز شرکت‌های بزرگ هوانوردی به افغانستان به تعلیق در آمده است و توقف این پروازها بر درآمد پروازهای عبوری کشور تاثیر منفی گذاشته است.

آغاز پروازهای کابل-دهلی؛ کابل-ارومچی نیز تا دو هفته از سر گرفته خواهد شد

هواپیماهای که به هند سفر می‌کنند، در کنار انتقال مسافران، کالاهای بازرگانی کشور را نیز انتقال می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که پروازهای کابل-دهلی آغاز شده است و پروازهای مستقیم میان کابل و ارومچی نیز تا دو هفته دیگر از سر گرفته می‌شود.

امام الدین احمدی، سخنگوی این وزارت می‌گوید که یک شرکت هوانوردی کشور در نخست هفته یک پرواز انجام خواهد داد.

از سویی هم، قرار است هند روند صدور ویزا به شهروندان افغانستان را آغاز کند.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت گفت: «پروازهای دهلی دوباره آغاز شده، آریانا افغان هوایی شرکت هفته یک پرواز یعنی روزهای جمعه پرواز می‌کند و با زیاد شدن مسافران، پرواز هم زیاد خواهد شد.»

انتظار می‌رود شرکت‌های هوانوردی هندی نیز پروازهای شان را به افغانستان آغاز کنند.

هواپیماهای که به هند سفر می‌کنند، در کنار انتقال مسافران، کالاهای بازرگانی کشور را نیز انتقال می‌دهند.

اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که آغاز این پروازها بر افزایش صادرات کشور نقش مهم دارد.

میرویس حاجی‌زاده، عضو اتاق زراعت و مالداری، به طلوع‌نیوز گفت: «در شرایط فعلی ما به مارکیت‌های مناسب ضرورت داریم و هند یک مارکیت خوب برای سبزی و میوه افغانستان است. پیشنهاد ما این است کارگو هم دوباره از طریق دهلیزهای هوایی ایجاد شود.»

شرکت‌های گردشگری می‌گویند که بسیاری دانش‌جویان در کابل گیرمانده اند و توان خرید تکت‌های ترانزیت را ندارند و آغاز این پروازها در حل مشکل دانش‌جویان و بیماران مهم است.

قیس سهراب، مسوول یکی از شرکت‌های گردشگری، می‌گوید:«هر قدر که پرواز زیاد باشد، کار و بار ما خوب می‌باشد. سهولت برای مردم ایجاد می‌شود و مشکلات محصلین حل می‌شود.»

پس از سقوط نظام جمهوری، پرواز شرکت‌های بزرگ هوانوردی به افغانستان به تعلیق در آمده است و توقف این پروازها بر درآمد پروازهای عبوری کشور تاثیر منفی گذاشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره