Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد متشبثان زن در کابل از نبود بازار برای ساخته‌های دستی شان

شماری از زنان بازرگان و متشبث از نبود بازار برای فروش صنایع دستی و سایر فرآورده‌های شان ابراز نگرانی می‌کنند.

این بانوان از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای ایجاد بازار برای فرآورده‌های زنان و دختران متشبث همکاری کند.

لینا نوابی، مسوول یک کارگاه خیاطی در کابل است. او می‌گوید که کار و بارش از بهر نبود بازار رنگ خود را از دست داده است.

لینا نوابی از امارت اسلامی می‌خواهد تا بازارهای دایمی و نمایش‌گاه‌ها را برای بانوان در کشور ایجاد کند.

او در این باره گفت: «خانم‌ها را کمک کنند و زمینه کار را برای شان فراهم بسازد فابریکه‌ها نمایش‌گاه‌ها را برای شان ایجاد کنند تا خانم‌ها بیش‌تر حمایت شوند.»

عاقله حقدوست، متشبث، به طلوع‌نیوز گفت: «در قسمت رشد اقتصاد تجارت خانم‌ها همکاری بیش‌تر صورت بگیرد و خصوصا بیش‌تر از همه در بخش اقتصاد توجه صورت بگیرد تا خانم‌ها از بی‌کاری خلاص شویم.»

در همین حال، سخنگوی امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که حکومت سرپرست از بهر فعالیت‌های بیش‌تر بانوان در بخش تولیدات و تجارت از آنان پشتیبانی می‌کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «مارت اسلامی افغانستان برای بانوان هم حق داده است در تجارت سهیم باشند آن‌ها در نمایشگاه‌های داخلی حضور پیدا کرده‌اند همچنان اتحادیه‌های دارند از طریق اتحادیه‌ها مشکلات‌شان را به وزارت تجارت مطرح می‌سازند بر شان حل می‌شود به مشکلات شان رسیدگی صورت می‌گیرد و هنوز هم امارت اسلامی پشتیبان شان است.»

سلما یوسفزی، رییس عامل اتاق تجارت و صنایع زنان، گفت: «این هشت هزار جواز که ما اعلان کردیم  که برای خانم‌ها  است البته تنها وزارت تجارت نیست یا سکتوری تجارت نیست این‌ها جوازهای مختلف می‌باشد و در سکتورهای که آن‌ها فعالیت دارند  صحت است معارف است حقوقی است تجارتی است خدمات استما البته در نه سکتور فعالیت داریم.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان اقتصادی حضور بانوان را در فعالیت‌های بازرگانی برای رشد اقتصاد کشور اثرگذار می‌دانند.

نصیر احمد رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «زنان بتواند در بخش‌های مختلف خصوصا در بخش اقتصاد حضور داشته باشند بدون شک ‌می‌تواند در اقتصاد خانواده‌ها تغیر رونما شود.»

این در حالی‌ست که اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، از تلاش‌ها به هدف ایجاد یک بازار دایمی برای فرآورده‌های بانوان متشبث در داخل کشور خبر داده است.

انتقاد متشبثان زن در کابل از نبود بازار برای ساخته‌های دستی شان

از سویی‌هم، شماری از آگاهان اقتصادی حضور بانوان را در فعالیت‌های بازرگانی برای رشد اقتصاد کشور اثرگذار می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

شماری از زنان بازرگان و متشبث از نبود بازار برای فروش صنایع دستی و سایر فرآورده‌های شان ابراز نگرانی می‌کنند.

این بانوان از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای ایجاد بازار برای فرآورده‌های زنان و دختران متشبث همکاری کند.

لینا نوابی، مسوول یک کارگاه خیاطی در کابل است. او می‌گوید که کار و بارش از بهر نبود بازار رنگ خود را از دست داده است.

لینا نوابی از امارت اسلامی می‌خواهد تا بازارهای دایمی و نمایش‌گاه‌ها را برای بانوان در کشور ایجاد کند.

او در این باره گفت: «خانم‌ها را کمک کنند و زمینه کار را برای شان فراهم بسازد فابریکه‌ها نمایش‌گاه‌ها را برای شان ایجاد کنند تا خانم‌ها بیش‌تر حمایت شوند.»

عاقله حقدوست، متشبث، به طلوع‌نیوز گفت: «در قسمت رشد اقتصاد تجارت خانم‌ها همکاری بیش‌تر صورت بگیرد و خصوصا بیش‌تر از همه در بخش اقتصاد توجه صورت بگیرد تا خانم‌ها از بی‌کاری خلاص شویم.»

در همین حال، سخنگوی امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که حکومت سرپرست از بهر فعالیت‌های بیش‌تر بانوان در بخش تولیدات و تجارت از آنان پشتیبانی می‌کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «مارت اسلامی افغانستان برای بانوان هم حق داده است در تجارت سهیم باشند آن‌ها در نمایشگاه‌های داخلی حضور پیدا کرده‌اند همچنان اتحادیه‌های دارند از طریق اتحادیه‌ها مشکلات‌شان را به وزارت تجارت مطرح می‌سازند بر شان حل می‌شود به مشکلات شان رسیدگی صورت می‌گیرد و هنوز هم امارت اسلامی پشتیبان شان است.»

سلما یوسفزی، رییس عامل اتاق تجارت و صنایع زنان، گفت: «این هشت هزار جواز که ما اعلان کردیم  که برای خانم‌ها  است البته تنها وزارت تجارت نیست یا سکتوری تجارت نیست این‌ها جوازهای مختلف می‌باشد و در سکتورهای که آن‌ها فعالیت دارند  صحت است معارف است حقوقی است تجارتی است خدمات استما البته در نه سکتور فعالیت داریم.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان اقتصادی حضور بانوان را در فعالیت‌های بازرگانی برای رشد اقتصاد کشور اثرگذار می‌دانند.

نصیر احمد رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «زنان بتواند در بخش‌های مختلف خصوصا در بخش اقتصاد حضور داشته باشند بدون شک ‌می‌تواند در اقتصاد خانواده‌ها تغیر رونما شود.»

این در حالی‌ست که اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، از تلاش‌ها به هدف ایجاد یک بازار دایمی برای فرآورده‌های بانوان متشبث در داخل کشور خبر داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره