تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تخریب پایه‌های برق ۸۰۰میلیون افغانی به شرکت برشنا زیان زده‌‌است

شرکت برشنا می‌گوید که از آغاز سال نو تاکنون تخریب پایه‌ها و سیم‌های برق، در حدود ۸۰۰ میلیون افغانی این شرکت را زیانمند ساخته‌است.


از این میان، در بیش از یک ماه پسین بارها سیم‌های برق در بخش‌های گونه کشور از اثر جنگ‌ها قطع شده‌اند و تنها در دو هفته گذشته پنج پایه برق در کابل و پروان آماج قرار گرفته‌اند. 


وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا گفت: «زیان ما تا هنوز دقیق نشده‌است، چون در بعضی از جاها هنوز هم کار جریان دارد. این (۸۰۰ میلیون افغانی) زیان مستقیم و غیر مستقیم است که بخاطر مصارف فنی و هم چنان از بابت فروش برق این زیان به ما رسیده است.»


طالبان دست داشتن شان در ویران سازی پایه‌های برق را رد کرده‌اند و گزارش‌ها در پیوند با ویران شدن سه کیلومتر جاده چاه انجیر-گرشک را نادرست و شایعه پراگنی خوانده‌اند و گفته‌اند این گروه تنها در بخش‌هایی از این جاده ماین‌گذاری کرده‌است. 


از سویی هم وزارت ترانسپورت می‌گوید که ساخت جاده‌یی که در ولایت هلمند ویران شده‌است، بیش از سی و سه میلیون دالر هزینه برداشته بود. جاده‌یی که ساخت آن چهار سال زمان برده بود، اما چهار ما هم عمر نکرد.


وزارت ترانسپورت می‌گوید که در حال بررسی ویرانی‌های این جاده است و هنوز روشن نیست که از بیش از سی و یک کیلومتر این جاده، چند کیلومتر آن اینگونه ویران شده است. 

علی سینا سائد، سخن‌گوی وزارت ترانسپورت‪ ‬گفت: «در سال ۱۳۹۸ با هزینه بیش از ۳۳ میلیون دالر کار این پروژه به پایان رسید، اما متأسفانه از اثر حملات مخالفان مسلح دولت تخریب‌هایی در این جاده صورت گرفته است.»

شماری از باشند‌ه‌گان کشور نیز می‌گویند که بیکاری در ماه‌های اخیر افزایش یافته‌است.

تخریب پایه‌های برق ۸۰۰میلیون افغانی به شرکت برشنا زیان زده‌‌است

اخیرا چندین پایه برق از سوی افراد ناشناس در کابل و پروان انفجار داده‌ شده‌اند. 

Thumbnail

شرکت برشنا می‌گوید که از آغاز سال نو تاکنون تخریب پایه‌ها و سیم‌های برق، در حدود ۸۰۰ میلیون افغانی این شرکت را زیانمند ساخته‌است.


از این میان، در بیش از یک ماه پسین بارها سیم‌های برق در بخش‌های گونه کشور از اثر جنگ‌ها قطع شده‌اند و تنها در دو هفته گذشته پنج پایه برق در کابل و پروان آماج قرار گرفته‌اند. 


وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا گفت: «زیان ما تا هنوز دقیق نشده‌است، چون در بعضی از جاها هنوز هم کار جریان دارد. این (۸۰۰ میلیون افغانی) زیان مستقیم و غیر مستقیم است که بخاطر مصارف فنی و هم چنان از بابت فروش برق این زیان به ما رسیده است.»


طالبان دست داشتن شان در ویران سازی پایه‌های برق را رد کرده‌اند و گزارش‌ها در پیوند با ویران شدن سه کیلومتر جاده چاه انجیر-گرشک را نادرست و شایعه پراگنی خوانده‌اند و گفته‌اند این گروه تنها در بخش‌هایی از این جاده ماین‌گذاری کرده‌است. 


از سویی هم وزارت ترانسپورت می‌گوید که ساخت جاده‌یی که در ولایت هلمند ویران شده‌است، بیش از سی و سه میلیون دالر هزینه برداشته بود. جاده‌یی که ساخت آن چهار سال زمان برده بود، اما چهار ما هم عمر نکرد.


وزارت ترانسپورت می‌گوید که در حال بررسی ویرانی‌های این جاده است و هنوز روشن نیست که از بیش از سی و یک کیلومتر این جاده، چند کیلومتر آن اینگونه ویران شده است. 

علی سینا سائد، سخن‌گوی وزارت ترانسپورت‪ ‬گفت: «در سال ۱۳۹۸ با هزینه بیش از ۳۳ میلیون دالر کار این پروژه به پایان رسید، اما متأسفانه از اثر حملات مخالفان مسلح دولت تخریب‌هایی در این جاده صورت گرفته است.»

شماری از باشند‌ه‌گان کشور نیز می‌گویند که بیکاری در ماه‌های اخیر افزایش یافته‌است.

هم‌رسانی کنید