تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حکومت ۳میلیارد افغانی و ۱۵میلیون دالر هزینۀ مبارزه با کرونا کرده

وزارت مالیه می‌گوید که تاکنون سه میلیارد افغانی و ۱۵میلیون دالر از بودجۀ حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا هزینه شده‌است.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که وزارت صحت‌عامه و ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی مسؤولیت هزینه کردن این پول‌ها را دارند، اما تاکنون این دو نهاد گزارشی از چگونگی هزینه شدن این پول‌ها را به وزارت مالیه نفرستاده‌اند.

مسجدی افزود: «ما متعهد استیم که براساس ضرورت و به نزدیک‌ترین فرصت از بودجه حکومت ده میلیون دالر دیگر را به وزارت صحت عامه بسپاریم.»

این در حالی است که کمک‌های تعهد شدۀ جامعه جهانی به افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا به بیش از شش صد میلیون دالر می‌رسد.

وزارت مالیه می‌گوید که از این میان تاکنون بیست میلیون دالر از بانک جهانی دریافت کرده‌است.

دیده‌بان شفافیت افغانستان، نگران حیف‌ومیل این پول‌ها و کمک‌های جامعه جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور است.

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی این دیده‌بان گفت: «حکومت افغانستان در تأمین مشارکت مردم در ساختن بودجه کویدنزده ناکام بوده. حکومت نتوانسته شفافیت در مصرف بودجه کوویدنزده را تأمین کند و زمینۀ حساب‌دهی آن را به مردم فراهم کند.»

حسن پکتیاوال، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «مدیریت نادرست حکومت افغانستان در ویروس کرونا یا کوویدنزده باعث فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان شده‌است.»

شماری از خانواده‌های بیماران کوویدنزده در شفاخانه افغان - جاپان می‌گویند که امکانات بهداشتی در این شفاخانه محدود است و آنان برای زنده ماندن بیمارهای شان ناگزیر اند از بازار دارو و آکسیجن بخرند.

نجیب الله مبارز، عضو خانواده بیمار بیان داشت: «خیانت کار استند. خدمت نیست. اگر خدمت می‌بود مریض مردم از دست نمی‌رفت.»

فهیم نبی زاده، عضو خانواده بیمار دیگر نیز افزود: «معلوم نیست که این کمک‌ها کجا می‌روند.»

از سویی دیگر برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور برخی از نهادهای جهانی و کشورهای دیگر پول، دارو و افزارهای بهداشتی کمک کرده‌اند.

به تازه‌گی آلمان تعهد کرده‌است که برای مبارزه با ویروس کرونا هفت میلیارد افغانی به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد.

حکومت ۳میلیارد افغانی و ۱۵میلیون دالر هزینۀ مبارزه با کرونا کرده

این در حالی است که کمک‌های تعهد شدۀ جامعه جهانی به افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا به بیش از شش صد میلیون دالر می‌رسد.

Thumbnail

وزارت مالیه می‌گوید که تاکنون سه میلیارد افغانی و ۱۵میلیون دالر از بودجۀ حکومت برای مبارزه با ویروس کرونا هزینه شده‌است.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که وزارت صحت‌عامه و ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی مسؤولیت هزینه کردن این پول‌ها را دارند، اما تاکنون این دو نهاد گزارشی از چگونگی هزینه شدن این پول‌ها را به وزارت مالیه نفرستاده‌اند.

مسجدی افزود: «ما متعهد استیم که براساس ضرورت و به نزدیک‌ترین فرصت از بودجه حکومت ده میلیون دالر دیگر را به وزارت صحت عامه بسپاریم.»

این در حالی است که کمک‌های تعهد شدۀ جامعه جهانی به افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا به بیش از شش صد میلیون دالر می‌رسد.

وزارت مالیه می‌گوید که از این میان تاکنون بیست میلیون دالر از بانک جهانی دریافت کرده‌است.

دیده‌بان شفافیت افغانستان، نگران حیف‌ومیل این پول‌ها و کمک‌های جامعه جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور است.

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی این دیده‌بان گفت: «حکومت افغانستان در تأمین مشارکت مردم در ساختن بودجه کویدنزده ناکام بوده. حکومت نتوانسته شفافیت در مصرف بودجه کوویدنزده را تأمین کند و زمینۀ حساب‌دهی آن را به مردم فراهم کند.»

حسن پکتیاوال، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «مدیریت نادرست حکومت افغانستان در ویروس کرونا یا کوویدنزده باعث فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان شده‌است.»

شماری از خانواده‌های بیماران کوویدنزده در شفاخانه افغان - جاپان می‌گویند که امکانات بهداشتی در این شفاخانه محدود است و آنان برای زنده ماندن بیمارهای شان ناگزیر اند از بازار دارو و آکسیجن بخرند.

نجیب الله مبارز، عضو خانواده بیمار بیان داشت: «خیانت کار استند. خدمت نیست. اگر خدمت می‌بود مریض مردم از دست نمی‌رفت.»

فهیم نبی زاده، عضو خانواده بیمار دیگر نیز افزود: «معلوم نیست که این کمک‌ها کجا می‌روند.»

از سویی دیگر برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور برخی از نهادهای جهانی و کشورهای دیگر پول، دارو و افزارهای بهداشتی کمک کرده‌اند.

به تازه‌گی آلمان تعهد کرده‌است که برای مبارزه با ویروس کرونا هفت میلیارد افغانی به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید