Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تعهد وزارت صحت برای معیاری شدن خدمات بهداشتی

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه روز پنج‌شنبه در برنامه فارغان رشته اپیدمیولوژی ساحوی یا علم امراض ساری، بر معیاری شدن خدمات بهداشتی در افغانستان تاکید ورزیده است.

آقای عباد در این برنامه گفته که نیاز است بررسی‌های دقیق در زمینه شناسایی امراض و راه‌حل‌ها به هدف درمان امراض در کشور انجام شود.

سرپرست وزارت صحت عامه افزوده است که این وزارت متعهد است تا در رشد ظرفیت پزشکان در کشور کار کند.

قلندر عباد گفت: «در میان آنان ما یک برنامه آنلاین را جور کنیم تا بتوانیم آن برنامه‌ای را که ما در خارج تطبیق می‌کنیم در  داخل کشور نیز تطبیق کنیم و داکتر صاحب‌ها بتوانند علمیت خود را شریک کنند.»

تاج ملک صمیم، رییس انستیتوت ملی صحت عامه نیز در این برنامه گفته است که تلاش می‌شود تا زمینه آموزش‌های نخستین و پیشرفته در بخش علم امراض ساری در کشور فراهم شود.

آقای صمیم گفته است: «درباره اولویت پروگرام (انترمیدیت) سازمان جهانی بهداشت (دبلیو اچ او) و سی دی سی با ما وعده کرده که به‌زودی کار آن آغاز شود.»

در همین حال، شماری از پزشکان که در بخش اپیدمیولوژی ساحوی آموزش دیده‌اند، از وزارت صحت عامه خواسته‌اند تا زمینه‌های آموزش و پژوهش را در بخش شناسایی امراض برای آنان فراهم سازد.

خان محمد بهرام، فارغ اپیدمیولوژی ساحوی گفت: «ما یک ساله را خواندیم و امید واریم که ماستری را بخوانیم و از وزارت صحت عامه خواست ما این است که بالای آن تلاش کنند تا ما بتوانیم آن را نیز بخوانیم.»

شاه ولی مصطفوی، یکی دیگر از فارغان گفت: «از هر علم و دانش باید استفاده شود یک کشوری که تحقیقات داشته باشد آن کشور می‌تواند مشکلات‌اش را حل کند و پیشرفت کند.»

در این برنامه، ۵۰ تن از پزشکان از رشته اپیدمیولوژی ساحوی یا علم امراض ساری، مدرک فراغت در یافت کردند.

تعهد وزارت صحت برای معیاری شدن خدمات بهداشتی

در همین حال، شماری از پزشکان که در بخش اپیدمیولوژی ساحوی آموزش دیده‌اند، از وزارت صحت عامه خواسته‌اند تا زمینه‌های آموزش و پژوهش را در بخش شناسایی امراض برای آنان فراهم سازد.

تصویر بندانگشتی

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه روز پنج‌شنبه در برنامه فارغان رشته اپیدمیولوژی ساحوی یا علم امراض ساری، بر معیاری شدن خدمات بهداشتی در افغانستان تاکید ورزیده است.

آقای عباد در این برنامه گفته که نیاز است بررسی‌های دقیق در زمینه شناسایی امراض و راه‌حل‌ها به هدف درمان امراض در کشور انجام شود.

سرپرست وزارت صحت عامه افزوده است که این وزارت متعهد است تا در رشد ظرفیت پزشکان در کشور کار کند.

قلندر عباد گفت: «در میان آنان ما یک برنامه آنلاین را جور کنیم تا بتوانیم آن برنامه‌ای را که ما در خارج تطبیق می‌کنیم در  داخل کشور نیز تطبیق کنیم و داکتر صاحب‌ها بتوانند علمیت خود را شریک کنند.»

تاج ملک صمیم، رییس انستیتوت ملی صحت عامه نیز در این برنامه گفته است که تلاش می‌شود تا زمینه آموزش‌های نخستین و پیشرفته در بخش علم امراض ساری در کشور فراهم شود.

آقای صمیم گفته است: «درباره اولویت پروگرام (انترمیدیت) سازمان جهانی بهداشت (دبلیو اچ او) و سی دی سی با ما وعده کرده که به‌زودی کار آن آغاز شود.»

در همین حال، شماری از پزشکان که در بخش اپیدمیولوژی ساحوی آموزش دیده‌اند، از وزارت صحت عامه خواسته‌اند تا زمینه‌های آموزش و پژوهش را در بخش شناسایی امراض برای آنان فراهم سازد.

خان محمد بهرام، فارغ اپیدمیولوژی ساحوی گفت: «ما یک ساله را خواندیم و امید واریم که ماستری را بخوانیم و از وزارت صحت عامه خواست ما این است که بالای آن تلاش کنند تا ما بتوانیم آن را نیز بخوانیم.»

شاه ولی مصطفوی، یکی دیگر از فارغان گفت: «از هر علم و دانش باید استفاده شود یک کشوری که تحقیقات داشته باشد آن کشور می‌تواند مشکلات‌اش را حل کند و پیشرفت کند.»

در این برنامه، ۵۰ تن از پزشکان از رشته اپیدمیولوژی ساحوی یا علم امراض ساری، مدرک فراغت در یافت کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره