تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه اعتراض‌ها در عراق باوجود تلفات زیاد میان معترضان

در تازه ترین درگیری های معترضان ضد حکومتی با نیروهای امنیتی عراق، هفت تن جان باختند و بیش از چهل تن دیگر زخم برداشته اند.

اعتراض کننده گان که از چند ماه به این سو به اعتراض های شان ادامه می دهند، خواهان به میان آمدن یک حکومت تازه در این کشور استند.

این در حالی است که شمار کشته‌شده‌گان اعتراض های عراق به بیش از ۳۵۰ تن رسیده است. 

نبود کار، فساد در نهاد های حکومتی و نبود خدمات حکومت عراق برای مردم، از انتقاد های اصلی معترضان استند.

اعتراض کننده گان در بغداد می گویند که می خواهند به حقوق شان برسند.

یک معترض گفت: «این اعتراض ها صلح آمیز استند و ما د اینجا استیم تا خواست های مان را مطرح کنیم. این اعترض ها گسترده استند. ما خواهان یک کشور استند، سوگند می خورم که آنان ما را ویران می سازند.»

معترضان می‌گویند که اگر به خواست هایشان نرسند، دست از اعتراض بر نمی دارند.

یک معترض گفت: «ما در چهار راه تحریر باقی خواهیم ماند. و اعتراض های ما صلح آمیز استند. تا هنگامی که به خواست های مان نرسیم دست از اعتراض بر نمی داریم، مهم نیست که چه زمانی را در بر می گیرد.»

اعتراض ها از اول ماه اکتوبر سال روان میلادی آغاز شد. معترضان نیروهای امنیتی اعراق را به شلیک مستقیم بر معترضان متهم می‌سازند.

ادامه اعتراض‌ها در عراق باوجود تلفات زیاد میان معترضان

معترضان در عراق می‌گویند که اگر به خواست هایشان نرسند، دست از اعتراض بر نمی دارند.

تصویر بندانگشتی

در تازه ترین درگیری های معترضان ضد حکومتی با نیروهای امنیتی عراق، هفت تن جان باختند و بیش از چهل تن دیگر زخم برداشته اند.

اعتراض کننده گان که از چند ماه به این سو به اعتراض های شان ادامه می دهند، خواهان به میان آمدن یک حکومت تازه در این کشور استند.

این در حالی است که شمار کشته‌شده‌گان اعتراض های عراق به بیش از ۳۵۰ تن رسیده است. 

نبود کار، فساد در نهاد های حکومتی و نبود خدمات حکومت عراق برای مردم، از انتقاد های اصلی معترضان استند.

اعتراض کننده گان در بغداد می گویند که می خواهند به حقوق شان برسند.

یک معترض گفت: «این اعتراض ها صلح آمیز استند و ما د اینجا استیم تا خواست های مان را مطرح کنیم. این اعترض ها گسترده استند. ما خواهان یک کشور استند، سوگند می خورم که آنان ما را ویران می سازند.»

معترضان می‌گویند که اگر به خواست هایشان نرسند، دست از اعتراض بر نمی دارند.

یک معترض گفت: «ما در چهار راه تحریر باقی خواهیم ماند. و اعتراض های ما صلح آمیز استند. تا هنگامی که به خواست های مان نرسیم دست از اعتراض بر نمی داریم، مهم نیست که چه زمانی را در بر می گیرد.»

اعتراض ها از اول ماه اکتوبر سال روان میلادی آغاز شد. معترضان نیروهای امنیتی اعراق را به شلیک مستقیم بر معترضان متهم می‌سازند.

هم‌رسانی کنید