تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدگاه‌های ضد و نقیض دربارۀ نهایی شدن کارشیوۀ آغاز مذاکرات صلح

طالبان و هیئت‌ جمهوری اسلامی افغانستان از نهایی شدن کارشیوۀ آغاز مذاکرات صلح موضع‌گیری‌های ضد و نقیض دارند.

طالبان کارشیوۀ آغاز مذاکرات صلح را در ۲۱ماده نهایی می‌دانند، اما هیئت جمهوری اسلامی افغانستان این کارشیوه را نهایی نمی‌داند و می‌گوید که مقدمۀ آن نیاز به وضاحت‌های بیشتری دارد.

آن‌گونه که طالبان می‌گویند، کار شیوۀ آغاز مذاکرات صلح چهارده روز پیش از سوی هیئت‌های دوطرف نهایی شد؛ اما منابع آگاه از این مذاکرات می‌گویند که دوطرف در دو ماۀ گذشته دربارۀ مقدمۀ این کار شیوه اختلاف داشته‌اند.

اساس قرار گرفتن فقه حنفی و توافق‌نامۀ امریکا با طالبان در مذاکرات صلح از موارد اختلافی بوده‌است که به روز پانزدهم ماه نوامبر دو طرف دربارۀ آن به یک توافق رسیدند، اما منابعی می‌گویند که حکومت افغانستان پس از فراخوانی معصوم ستانکزی، رییس هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان به کابل، گفته‌است که فیصله‌های لویۀ جرگۀ مشورتی صلح نیز همچون اساس این مذاکرات باید پذیرفته شوند - خواستی که از سوی طالبان پذیرفته نشده‌است و طالبان این کار شیوه را نهایی می‌دانند.

محمد نعیم، سخن‌گوی هیئت گفت‌وگوکنندۀ طالبان گفت: «طرزالعمل مذاکرات بین‌الافغانی در ۲۱ ماده به تاریخ ۱۵نوامبر نهایی و تکمیل گردیده‌است.»

دواخان مینه‌پال، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور نیز گفت: «هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با تمام صلاحیت آنجا رفته‌اند و اساس مذاکرات آنان قانون اساسی افغانستان و سفارش‌‎های لویه جرگۀ مشورتی صلح است.»

منابع طالبان در قطر می‌گویند که معصوم ستانکزی، عبدالسلام رحیمی و نادر نادری از میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان خواهان تغییرات در متن مقدمه این کار شیوه هستند.

شماری از سیاست‌گران در کابل، می‌گویند که با طولانی‌شدن روند مذاکرات و بالا گرفتن اختلاف‌ها، بی باوری‌ها نسبت به ارادۀ حکومت به صلح، کمرنک می‌شود.

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی در این باره اظهار داشت: «به هر اندازه که اختلاف‌های ما بیشتر شود، به همان اندازه موقف و موضع جمهوریت ضعیف‌تر می‌شود و شک مردم به یقین بیشتر می‌شود که گویا موضوع ابقا در قدرت مطرح است.»

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد نیز اظهار داشت: «تیم افغانستان که در قطر است از اظهارات طالبان نگرانی کرده‌اند و به دولت قطر شکایت کرده‌اند که این اظهار نظرها پس از تفاهم باید صورت می‌گرفتند.»

منابع نزدیک به طالبان از پیامدهای ادامۀ اختلاف‌ها میان هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان هشدار می‌دهند.

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه تصریح کرد: «این نه تنها که سبب بن‌بست مذاکرات خواهند شد، بل سبب افزایش جنگ‌ها نیز می‌شود.»

هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و گروۀ طالبان در بیش از دوماه سرگرم ایجاد یک کارشیوۀ ۲۱ماده‌یی و متن مقدمۀ آن بوده‌اند؛ اما تا هنوز هیچ یک از طرف‌ها جزییات بیست و یک ماده کارشیوۀ برای آغاز مذاکرات صلح را همه‌گانی نساخته‌اند.

دیدگاه‌های ضد و نقیض دربارۀ نهایی شدن کارشیوۀ آغاز مذاکرات صلح

منابع طالبان در قطر می‌گویند که معصوم ستانکزی، عبدالسلام رحیمی و نادر نادری از میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان خواهان تغییرات در متن مقدمه این کار شیوه هستند.

تصویر بندانگشتی

طالبان و هیئت‌ جمهوری اسلامی افغانستان از نهایی شدن کارشیوۀ آغاز مذاکرات صلح موضع‌گیری‌های ضد و نقیض دارند.

طالبان کارشیوۀ آغاز مذاکرات صلح را در ۲۱ماده نهایی می‌دانند، اما هیئت جمهوری اسلامی افغانستان این کارشیوه را نهایی نمی‌داند و می‌گوید که مقدمۀ آن نیاز به وضاحت‌های بیشتری دارد.

آن‌گونه که طالبان می‌گویند، کار شیوۀ آغاز مذاکرات صلح چهارده روز پیش از سوی هیئت‌های دوطرف نهایی شد؛ اما منابع آگاه از این مذاکرات می‌گویند که دوطرف در دو ماۀ گذشته دربارۀ مقدمۀ این کار شیوه اختلاف داشته‌اند.

اساس قرار گرفتن فقه حنفی و توافق‌نامۀ امریکا با طالبان در مذاکرات صلح از موارد اختلافی بوده‌است که به روز پانزدهم ماه نوامبر دو طرف دربارۀ آن به یک توافق رسیدند، اما منابعی می‌گویند که حکومت افغانستان پس از فراخوانی معصوم ستانکزی، رییس هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان به کابل، گفته‌است که فیصله‌های لویۀ جرگۀ مشورتی صلح نیز همچون اساس این مذاکرات باید پذیرفته شوند - خواستی که از سوی طالبان پذیرفته نشده‌است و طالبان این کار شیوه را نهایی می‌دانند.

محمد نعیم، سخن‌گوی هیئت گفت‌وگوکنندۀ طالبان گفت: «طرزالعمل مذاکرات بین‌الافغانی در ۲۱ ماده به تاریخ ۱۵نوامبر نهایی و تکمیل گردیده‌است.»

دواخان مینه‌پال، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور نیز گفت: «هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با تمام صلاحیت آنجا رفته‌اند و اساس مذاکرات آنان قانون اساسی افغانستان و سفارش‌‎های لویه جرگۀ مشورتی صلح است.»

منابع طالبان در قطر می‌گویند که معصوم ستانکزی، عبدالسلام رحیمی و نادر نادری از میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان خواهان تغییرات در متن مقدمه این کار شیوه هستند.

شماری از سیاست‌گران در کابل، می‌گویند که با طولانی‌شدن روند مذاکرات و بالا گرفتن اختلاف‌ها، بی باوری‌ها نسبت به ارادۀ حکومت به صلح، کمرنک می‌شود.

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی در این باره اظهار داشت: «به هر اندازه که اختلاف‌های ما بیشتر شود، به همان اندازه موقف و موضع جمهوریت ضعیف‌تر می‌شود و شک مردم به یقین بیشتر می‌شود که گویا موضوع ابقا در قدرت مطرح است.»

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد نیز اظهار داشت: «تیم افغانستان که در قطر است از اظهارات طالبان نگرانی کرده‌اند و به دولت قطر شکایت کرده‌اند که این اظهار نظرها پس از تفاهم باید صورت می‌گرفتند.»

منابع نزدیک به طالبان از پیامدهای ادامۀ اختلاف‌ها میان هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان هشدار می‌دهند.

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه تصریح کرد: «این نه تنها که سبب بن‌بست مذاکرات خواهند شد، بل سبب افزایش جنگ‌ها نیز می‌شود.»

هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و گروۀ طالبان در بیش از دوماه سرگرم ایجاد یک کارشیوۀ ۲۱ماده‌یی و متن مقدمۀ آن بوده‌اند؛ اما تا هنوز هیچ یک از طرف‌ها جزییات بیست و یک ماده کارشیوۀ برای آغاز مذاکرات صلح را همه‌گانی نساخته‌اند.

هم‌رسانی کنید