Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دوستم رهبری جنگ در ولسوالی قرمقول فاریاب را به عهده گرفت

برای دومین‌بار مارشال عبدالرشید دوستم، رهبری جنگ با طالبان را در ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب را به دوش گرفت. 

او که  همزمان با افزایش حمله‌های گروه طالبان در ولسوالی قرمقول شام روز یک‌شنبه به این ولسوالی رفته‌است مسوولیت رهبری عملیات دوازده ساعته را دربرابر طالبان بردوش داشت.

در این عملیات ازکشته شدن سیزده تن از طالبان  وبازداشت  هشت طالب دیگر گزارش شده است.

آقای دوستم به نیروهای زیر فرمانش در ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب دستور داده است تا میدان نبرد در برابر طالبان را تنگ‌تر سازند. 

آقای دوستم گفت: «راه‌های شانرا قطع می‌کنید. تانک ایستاد شد، بچه‌ها گرگ‌واری به داخل خانه‌ها درآیند، به داخل دیوارها درآیند، دیوارها را سوراخ کنید، اما متوجه خودتان هم باشید، حتما قوماندان‌های‌شان (طالبان) همینجا استند.» 

در این عملیات، افزون بر نیروهای دفاعی و امنیتی، نگهبانان آقای دوستم نیز شرکت داشته‌اند.  

نیروهای دخیل دراین عملیات درکنار وارد شدن تلفات به طالبان ازپاکسازی  شماری از روستاهای ولسوالی قرمقول از وجود طالبان خبرمی دهند. 

در این عملیات،ازکشته شدن  ۱۳ طالب و بازداشت ۸ تن دیگر گزارش شده است. طالبان اما در این باره تا هنوز چیزی نگفته‌اند.  

محبوب‌الله، فرمانده تولی سوم کندک اول لوای اول ارتش در شمال، گفت: «آمدن مارشال برای پرسونل نیروها، قطعات و جزو‌تام‌ها بسیار رل عمده را بازی کرد با آمدن ایشان و کمک و همکاری‌شان بودند که ما قریجه‌جات را که به دست دشمن بود، دوباره گرفتیم.» 

در دو ماه پسین این دومین بار است که آقای دوستم از بهر رهبری جنگ با طالبان به ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب رفته‌است.

دوستم رهبری جنگ در ولسوالی قرمقول فاریاب را به عهده گرفت

در دو ماه این دومین بار است که آقای دوستم از بهر رهبری جنگ با طالبان به ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب رفته‌است.

تصویر بندانگشتی

برای دومین‌بار مارشال عبدالرشید دوستم، رهبری جنگ با طالبان را در ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب را به دوش گرفت. 

او که  همزمان با افزایش حمله‌های گروه طالبان در ولسوالی قرمقول شام روز یک‌شنبه به این ولسوالی رفته‌است مسوولیت رهبری عملیات دوازده ساعته را دربرابر طالبان بردوش داشت.

در این عملیات ازکشته شدن سیزده تن از طالبان  وبازداشت  هشت طالب دیگر گزارش شده است.

آقای دوستم به نیروهای زیر فرمانش در ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب دستور داده است تا میدان نبرد در برابر طالبان را تنگ‌تر سازند. 

آقای دوستم گفت: «راه‌های شانرا قطع می‌کنید. تانک ایستاد شد، بچه‌ها گرگ‌واری به داخل خانه‌ها درآیند، به داخل دیوارها درآیند، دیوارها را سوراخ کنید، اما متوجه خودتان هم باشید، حتما قوماندان‌های‌شان (طالبان) همینجا استند.» 

در این عملیات، افزون بر نیروهای دفاعی و امنیتی، نگهبانان آقای دوستم نیز شرکت داشته‌اند.  

نیروهای دخیل دراین عملیات درکنار وارد شدن تلفات به طالبان ازپاکسازی  شماری از روستاهای ولسوالی قرمقول از وجود طالبان خبرمی دهند. 

در این عملیات،ازکشته شدن  ۱۳ طالب و بازداشت ۸ تن دیگر گزارش شده است. طالبان اما در این باره تا هنوز چیزی نگفته‌اند.  

محبوب‌الله، فرمانده تولی سوم کندک اول لوای اول ارتش در شمال، گفت: «آمدن مارشال برای پرسونل نیروها، قطعات و جزو‌تام‌ها بسیار رل عمده را بازی کرد با آمدن ایشان و کمک و همکاری‌شان بودند که ما قریجه‌جات را که به دست دشمن بود، دوباره گرفتیم.» 

در دو ماه پسین این دومین بار است که آقای دوستم از بهر رهبری جنگ با طالبان به ولسوالی قرمقول ولایت فاریاب رفته‌است.

هم‌رسانی کنید