Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ۴۵درصد افزایش یافته‌است

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می‌گوید که کشت خشخاش و قاچاق موادمخدر در کشور در مقایسه با سال‌های گذشته ۴۵درصد افزایش یافته‌است.

مسؤولان این معینیت می‌گویند که در دوصدهزار هکتار زمین در بخش‌های گوناگون کشور خشخاش کشت می‌شود و هشتاد درصد موادمخدر جهان را هنوز هم افغانستان تولید می‌کند.

درهمین حال، معینیت مبارزه با مواد امروز ۶۷متریک تُن مواد مخدررا پس از گردآوری از بخش‌های گونه گون کشور، در کابل آتش زد.

وحیدالله کلیم‌زی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله گفت: «هیروین، مورفین،  تریاک، چرس و مشروبات الکولی و تیزاب‌هایی‌که در تولید هیروین از آن استفاده می‌شود بربنیاد قانون دادگاه‌های کشور کشف و حریق کردیم.»

هاشم الکوزی، رییس کمیسیون مبارزه با مواد مجلس سنا نیز افزود: «تشکیل نیروهای کوماندو باید زیاد شود و از طریق عملیات‌های هوای و زمینی بتوانند در سرحدات جلو قاچاق موادمخدر گرفته شود.»

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که سه اعشاریه پنج میلیون تن در کشو به مواد مخدر معتاد استند.

ظاهر سلطانی، رییس شفاخانه هزار بستر درمان معتادان مواد مخدر ابن سینا در این باره گفت: «تفاوتی‌که میان سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۶ وجود دارد، آمار نُه‌صد هزار و سه  اعشاریه پنج میلیون مصرف کننده مواد مخدر، یعنی یک سیر سعودی غیرقابل پیش بینی را  نشان می‌دهد.»

افغانستان در کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر در جهان در رده نخست قرار دارد و هشتاد درصد مواد مخدر جهان در این کشور تولید می‌شود. هرچند ایالات متحده در بیست سال گذشته حدود هشت میلیارد دالر در بخش نابودی مواد مخدر هزینه کرده‌است اما به‌نظر می‌رسد گسترش جنگ سبب ناکامی در این کار شده‌‎است.

کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ۴۵درصد افزایش یافته‌است

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که سه اعشاریه پنج میلیون تن در کشو به مواد مخدر معتاد استند.

تصویر بندانگشتی

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می‌گوید که کشت خشخاش و قاچاق موادمخدر در کشور در مقایسه با سال‌های گذشته ۴۵درصد افزایش یافته‌است.

مسؤولان این معینیت می‌گویند که در دوصدهزار هکتار زمین در بخش‌های گوناگون کشور خشخاش کشت می‌شود و هشتاد درصد موادمخدر جهان را هنوز هم افغانستان تولید می‌کند.

درهمین حال، معینیت مبارزه با مواد امروز ۶۷متریک تُن مواد مخدررا پس از گردآوری از بخش‌های گونه گون کشور، در کابل آتش زد.

وحیدالله کلیم‌زی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله گفت: «هیروین، مورفین،  تریاک، چرس و مشروبات الکولی و تیزاب‌هایی‌که در تولید هیروین از آن استفاده می‌شود بربنیاد قانون دادگاه‌های کشور کشف و حریق کردیم.»

هاشم الکوزی، رییس کمیسیون مبارزه با مواد مجلس سنا نیز افزود: «تشکیل نیروهای کوماندو باید زیاد شود و از طریق عملیات‌های هوای و زمینی بتوانند در سرحدات جلو قاچاق موادمخدر گرفته شود.»

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که سه اعشاریه پنج میلیون تن در کشو به مواد مخدر معتاد استند.

ظاهر سلطانی، رییس شفاخانه هزار بستر درمان معتادان مواد مخدر ابن سینا در این باره گفت: «تفاوتی‌که میان سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۶ وجود دارد، آمار نُه‌صد هزار و سه  اعشاریه پنج میلیون مصرف کننده مواد مخدر، یعنی یک سیر سعودی غیرقابل پیش بینی را  نشان می‌دهد.»

افغانستان در کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر در جهان در رده نخست قرار دارد و هشتاد درصد مواد مخدر جهان در این کشور تولید می‌شود. هرچند ایالات متحده در بیست سال گذشته حدود هشت میلیارد دالر در بخش نابودی مواد مخدر هزینه کرده‌است اما به‌نظر می‌رسد گسترش جنگ سبب ناکامی در این کار شده‌‎است.

هم‌رسانی کنید