Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کریمی: درباره فرمان در پیوند به پرچم معلومات دقیق‌تر می‌گیرم

فرمان‌های تازه‌ منسوب به رهبر امارت اسلامی در باره پرچم سه رنگ کشور و نیز تغییر نشانه تلویزیون ملی، در رسانه‌‌های اجتماعی با واکنش‌ها رو به رو شده است.

در فرمان اولی به امارت اسلامی هدایت داده شده است تا پس از این در نهادهای دولتی و نشست‌های رسمی از پرچم سفید امارت اسلامی استفاده شود.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «معلومات من در این مورد دوام دارد و ببینیم که چه نوشته شده و چه آمده.»

در فرمان دومی نیز دستور داده شده است تا نشانه صفحات اجتماعی تلویزیون ملی از سه رنگ به یک رنگ تغیر داده شود. آقای کریمی برداشتن پرچم سه رنگ کشور را از نشانه صفحات اجتماعی تلویزیون ملی تایید می‌کند. او در این باره گفت: «یک اداره حق دارد که یک چیز را چه قسم تغییر بدهد و نشر کند.»

همزمان با این فرمان‌ها، نشانه صحفات اجتماعی تلویزیون ملی تغییر رنگ داده شده‌اند.

میرویس آشفته، آگاه مسایل سیاسی گفت: «از زعامت کنونی حاکمیت سرپرست خواهش دارم که در مورد این فرمان خود تجدید نظر بکنند و بحث منافع ملی را مقدم بشمارند تا به منافع تنظیمی و تحریکی خود شان.»

پرویز خلیلی، استاد دانشگاه گفت: «طالبان بیرق خود شان را به عنوان بیرق ملی اگر می‌خواهند که قابل قبول باشد، بگذارند که مردم افغانستان در این باره ابراز نظر بکنند.»

الیاس، یک باشنده کابل گفت: «اگر ملت، اگر مردم همین بیرق را می‌خواهند استفاده بکنند، اگر می‌خواهند از همین بیرق استفاده بکنند در موترهای خود، خانه خود و دفترهای خود، بیایید که اجازه بدهیم، بیایید مشکل نداشته باشیم.»

پرچم سه رنگ کشور که قدامت بیش از صد سال را دارد، پس از سقوط حکومت پیشین در نشست‌های جهانی به نشانه‌یی از افغانستان از آن استفاده می‌شود.

کریمی: درباره فرمان در پیوند به پرچم معلومات دقیق‌تر می‌گیرم

در این فرمان‌ها به امارت اسلامی هدایت داده شده است تا پس از این در نهادهای دولتی و نشست‌های رسمی از پرچم سفید امارت اسلامی استفاده شود.

تصویر بندانگشتی

فرمان‌های تازه‌ منسوب به رهبر امارت اسلامی در باره پرچم سه رنگ کشور و نیز تغییر نشانه تلویزیون ملی، در رسانه‌‌های اجتماعی با واکنش‌ها رو به رو شده است.

در فرمان اولی به امارت اسلامی هدایت داده شده است تا پس از این در نهادهای دولتی و نشست‌های رسمی از پرچم سفید امارت اسلامی استفاده شود.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «معلومات من در این مورد دوام دارد و ببینیم که چه نوشته شده و چه آمده.»

در فرمان دومی نیز دستور داده شده است تا نشانه صفحات اجتماعی تلویزیون ملی از سه رنگ به یک رنگ تغیر داده شود. آقای کریمی برداشتن پرچم سه رنگ کشور را از نشانه صفحات اجتماعی تلویزیون ملی تایید می‌کند. او در این باره گفت: «یک اداره حق دارد که یک چیز را چه قسم تغییر بدهد و نشر کند.»

همزمان با این فرمان‌ها، نشانه صحفات اجتماعی تلویزیون ملی تغییر رنگ داده شده‌اند.

میرویس آشفته، آگاه مسایل سیاسی گفت: «از زعامت کنونی حاکمیت سرپرست خواهش دارم که در مورد این فرمان خود تجدید نظر بکنند و بحث منافع ملی را مقدم بشمارند تا به منافع تنظیمی و تحریکی خود شان.»

پرویز خلیلی، استاد دانشگاه گفت: «طالبان بیرق خود شان را به عنوان بیرق ملی اگر می‌خواهند که قابل قبول باشد، بگذارند که مردم افغانستان در این باره ابراز نظر بکنند.»

الیاس، یک باشنده کابل گفت: «اگر ملت، اگر مردم همین بیرق را می‌خواهند استفاده بکنند، اگر می‌خواهند از همین بیرق استفاده بکنند در موترهای خود، خانه خود و دفترهای خود، بیایید که اجازه بدهیم، بیایید مشکل نداشته باشیم.»

پرچم سه رنگ کشور که قدامت بیش از صد سال را دارد، پس از سقوط حکومت پیشین در نشست‌های جهانی به نشانه‌یی از افغانستان از آن استفاده می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره