Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی غذا به ۱۷ میلیون شهروند افغانستان کمک کرده است

برنامه جهانی غذا می‌گوید که در پنج ماه پسین به بیش از هفده میلیون نیازمند در افغانستان کمک کرده است. مسوولان برنامه جهانی غذا می‌گویند که کمک‌های عاجل، کمک‌های خوراکی و پروژه‌ها شامل برنامه کمکی این نهاد بوده اند.

سخنگوی برنامه جهانی غذا می‌گوید که آنان به پنج و نیم میلیون تن نیازمند دیگر تا پایان سال ۲۰۲۲ کمک خوهند کرد.

وحید الله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا، گفت:«ما تاکنون توانسته ایم که به بیشتر از هفده میلیون تن کمک های غذایی و یا هم پول نقد برسانیم تا آنان بتوانند مواد غذایی را برای خود خریداری بکنند. این شامل برنامه های پاسخ گویی به نیازمندان عاجل بشری، مردم نیازمند و بخش های تغذیه و یا پروژه ها و بخش های دیگری است که برنامه جهانی غذا در افغانستان تطبیق می کند.»

از سوی هم بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که هفتاد درصد از خانواده ها در افغانستان به علت کاهش درآمد نان خشک و غذای اولیه شان را تهیه کرده نمی‌توانند.

سیگر یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، گفت:«در حدود ۷۰ درصد از خانواده های افغانستان گزارش داده اند که آنان به علت کاهش در درآمد شان قادر به بدست آوردن غذا و ضروریت های اولیه شان نیستند.»

در همین حال فهیم عباسی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:«کمک ها موثریت بلند مدت ندارند چرا که شاید کفاف یک الی یک ونیم ماه افراد شود ولی آن موثریت هم در اثر توزیع غیر عادلانه و تبعیض در کمک ها وعدم دخالت دولت در توزیع کمک ها و تراکم نفوس در هنگام توزیع، خویش خوری ها و تمام این عوامل باعث این شده اند تا آن موثریت کوتاه مدت هم از بین برود.»

در این میان در تازه ترین مورد سازمان ملل متحد گفته است که به علت کمبود بودجه، کمک های این سازمان به افغانستان کاهش چشمگیری خواهد یافت.

اما آگاهان اقتصادی می‌گویند که کاهش کمک های جامعه جهانی به افغانستان زنگ خطر فقر را به صدا در خواهد آورد.

فرزانه حیدری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:«فلج بودن و ضعیف بودن فکتور های اصلی اقتصادی ضرورت است تا کمک های بین المللی در کوتاه مدت و میان مدت ادامه پیدا کنند در غیر آن وضعیت اقتصادی مردم و خانواده ها بیشتر وخیم تر خواهد شد.»

این در حالی‌ست  که بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد به علت فروپاشی اقتصادی و خشکسالی در افغانستان نزدیک به بیست میلیون شهروند افغانستان به گرسنه گی شدید رو به رو استند.

برنامه جهانی غذا به ۱۷ میلیون شهروند افغانستان کمک کرده است

اما آگاهان اقتصادی می‌گویند که کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان زنگ خطر فقر را به صدا در خواهد آورد.

تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی غذا می‌گوید که در پنج ماه پسین به بیش از هفده میلیون نیازمند در افغانستان کمک کرده است. مسوولان برنامه جهانی غذا می‌گویند که کمک‌های عاجل، کمک‌های خوراکی و پروژه‌ها شامل برنامه کمکی این نهاد بوده اند.

سخنگوی برنامه جهانی غذا می‌گوید که آنان به پنج و نیم میلیون تن نیازمند دیگر تا پایان سال ۲۰۲۲ کمک خوهند کرد.

وحید الله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا، گفت:«ما تاکنون توانسته ایم که به بیشتر از هفده میلیون تن کمک های غذایی و یا هم پول نقد برسانیم تا آنان بتوانند مواد غذایی را برای خود خریداری بکنند. این شامل برنامه های پاسخ گویی به نیازمندان عاجل بشری، مردم نیازمند و بخش های تغذیه و یا پروژه ها و بخش های دیگری است که برنامه جهانی غذا در افغانستان تطبیق می کند.»

از سوی هم بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که هفتاد درصد از خانواده ها در افغانستان به علت کاهش درآمد نان خشک و غذای اولیه شان را تهیه کرده نمی‌توانند.

سیگر یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، گفت:«در حدود ۷۰ درصد از خانواده های افغانستان گزارش داده اند که آنان به علت کاهش در درآمد شان قادر به بدست آوردن غذا و ضروریت های اولیه شان نیستند.»

در همین حال فهیم عباسی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:«کمک ها موثریت بلند مدت ندارند چرا که شاید کفاف یک الی یک ونیم ماه افراد شود ولی آن موثریت هم در اثر توزیع غیر عادلانه و تبعیض در کمک ها وعدم دخالت دولت در توزیع کمک ها و تراکم نفوس در هنگام توزیع، خویش خوری ها و تمام این عوامل باعث این شده اند تا آن موثریت کوتاه مدت هم از بین برود.»

در این میان در تازه ترین مورد سازمان ملل متحد گفته است که به علت کمبود بودجه، کمک های این سازمان به افغانستان کاهش چشمگیری خواهد یافت.

اما آگاهان اقتصادی می‌گویند که کاهش کمک های جامعه جهانی به افغانستان زنگ خطر فقر را به صدا در خواهد آورد.

فرزانه حیدری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:«فلج بودن و ضعیف بودن فکتور های اصلی اقتصادی ضرورت است تا کمک های بین المللی در کوتاه مدت و میان مدت ادامه پیدا کنند در غیر آن وضعیت اقتصادی مردم و خانواده ها بیشتر وخیم تر خواهد شد.»

این در حالی‌ست  که بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد به علت فروپاشی اقتصادی و خشکسالی در افغانستان نزدیک به بیست میلیون شهروند افغانستان به گرسنه گی شدید رو به رو استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره