Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سراج‌الدین حقانی: اجرای حدود شرعی یک امر شرعی است و باید اجرا شود

سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله در مراسم فراغت یک مدرسه دینی در خوست، بر آگهی‌دهی به مردم درباره حدود شرعی تاکید می‌ورزد.

حقانی می‌افزاید که اجرای حدود شرعی خواست امارت اسلامی نه بل یک امر شرعی است و باید اجرا شود.

سرپرست وزارت داخله گفت: «من می‌گویم که ما برای این‌ها باید احکام دین و شرعیت دین را بیاموزانیم.»

خلیل‌الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان نیز در این مراسم، حکومت سرپرست را همه شمول می‌داند و برخی از حلقات را به تبلیغات منفی در این زمینه متهم می‌سازد.

سرپرست وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان گفت: «کسانی که امروز تبلیغات پوچ می‌کنند و فکر می‌کنند که این حکومت مسلکی و افغان شمول نیست و این‌ها از اصول و عنعنات افغانستان خبر ندارند، این‌ها کسانی هستند که مرتد و غیر مسلکی خودشان هستند.»

سرپرست وزارت داخله در این نشست از مردم خواست که حکومت امارت اسلامی را با کشورهای پیشرفته جهان مقایسه نکنند و برای حکومت کنونی فرصت بیش‌تر بدهند.

سراج‌الدین حقانی: اجرای حدود شرعی یک امر شرعی است و باید اجرا شود

حقانی می‌افزاید که اجرای حدود شرعی خواست امارت اسلامی نه بل یک امر شرعی است و باید اجرا شود.

تصویر بندانگشتی

سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله در مراسم فراغت یک مدرسه دینی در خوست، بر آگهی‌دهی به مردم درباره حدود شرعی تاکید می‌ورزد.

حقانی می‌افزاید که اجرای حدود شرعی خواست امارت اسلامی نه بل یک امر شرعی است و باید اجرا شود.

سرپرست وزارت داخله گفت: «من می‌گویم که ما برای این‌ها باید احکام دین و شرعیت دین را بیاموزانیم.»

خلیل‌الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان نیز در این مراسم، حکومت سرپرست را همه شمول می‌داند و برخی از حلقات را به تبلیغات منفی در این زمینه متهم می‌سازد.

سرپرست وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان گفت: «کسانی که امروز تبلیغات پوچ می‌کنند و فکر می‌کنند که این حکومت مسلکی و افغان شمول نیست و این‌ها از اصول و عنعنات افغانستان خبر ندارند، این‌ها کسانی هستند که مرتد و غیر مسلکی خودشان هستند.»

سرپرست وزارت داخله در این نشست از مردم خواست که حکومت امارت اسلامی را با کشورهای پیشرفته جهان مقایسه نکنند و برای حکومت کنونی فرصت بیش‌تر بدهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره