Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خروج سربازان خارجی محور اصلی نشست امریکا و طالبان در قطر

نماینده‌گان طالبان و نماینده‌گان امریکا در قطر امروز در بارۀ صلح افغانستان  پنجمین دور گفت‌وگوهای شان را آغاز کرده‌‍اند.

برخی از منابع نزدیک به طالبان این گفت‌وگوها را سرنوشت ساز می‌دانند و می‌گویند که اصلی ترین بحث امروز میان دو طرف در بارۀ چگونگی بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان است. 

حکومت افغانستان از انعطاف پذیری‌های طالبان در برابر امریکا استقبال می‌کند و از این گروه می‌خواهد که در برابر حکومت نیز انعطاف پذیر باشند.
  
در این دور گفت‌وگوها، طالبان با یک هیات با صلاحیت تری پشت میز گفت‌وگوها آمده اند و طالبان گفته اند که این گفت‌وگوها را از سوی این گروه شیر محمد عباس استانکزی رهبری می کند و در صورت نیاز با ملا عبدالغنی برادر مشوره می‌کند.

وحید مژده - فعال سیاسی در این باره گفت:«امروز از اول صبح گروه‌های کاری روی دو مورد که بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و این که از خاک افغانستان کشورهای دیگر تهدید نشوند و تا روز پنجشنبه نتیجه کار خود را به جلسه عمومی می برند و در آنجا این مسوده شکل نهایی می گیرد و اعلام می شود.»

اما یک عضو هیات گفت‌وگوکننده حکومت افغانستان با طالبان می‌گوید تا هنگامی که افغانستان وارد گفت‌وگوها نشود، هیچ توافقی با طالبان عملی نخواهد بود.

عبدالحکیم منیب- عضو هیات گفت‌وگوکننده حکومت با طالبان گفت:«تا یک حدی که افغان ها بین خود می نشینند یک نتیجه دارد اما بدون حضور حکومت این گفت‌وگوها به نتیجه نمی رسند.»

با این همه حکومت افغانستان از طالبان می‌خواهد که آنگونه که با امریکا انعطاف داشته اند، در گفت‌وگوها با حکومت افغانستان نیز انعطاف داشته باشند.

امید میثم - معاون سخنگوی رییس اجراییه گفته است:«طالبان در گفت‌وگو با همکاران بین المللی ما انعطاف نشان داده اند و ما امیدوار هستیم که انعطاف در گفت‌وگو با حکومت افغانستان هم در موقف طالبان رو نما شود.»

یکی از برنامه‌های مهم این دور گفت‌وگوها میان دو طرف این است که پس از توافق در باره چگونگی بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان و این که از افغانستان در برابر هیچ کشوری تهدید نباشد، به موارد چون آتش بس و توافق طالبان برای دیدار با حکومت افغانستان بحث خواهد شد.

آیا طالبان در بحث روند صلح مستقل عمل میکنند؟ 

هرچند طالبان همواره گفت‌وگوهای صلح با حکومت افغانستان را رد کرده اند. اما گفته‌های وجود دارند این گروه در روند گفت‌وگوهای صلح با دیگر طرف‌ها استقلالیت ندارند. 

در همین حال، شمیم کتوازی والی پکتیا می‌گوید که طالبان در روند گفت‌وگوهای صلح مستقل نیستند.

آقای کتوازی میگوید که برخی از کشورهای مطنقه گفت‌وگوهای صلح طالبان را رهبری میکنند.

والی پکتیا می‌گوید که طالبان بی مشوره پاکستان ، ایران و روسیه مستقلانه تصمیم گرفته نمیتوانند.

با این حال مقام‌های امنیتی در حوزه جنوب شرق می‌گویند که عملیات‌های نظامی در برابر طالبان درین حوزه چند برابر شده اند.

کتوازی گفت که به درازا کشیدن روند گفت‌گوهای صلح میان طالبان و ایالات متحده امریکا نشان میدهد که طالبان درین روند مستقل نیستند.

آقای کتوازی می پرسد که اگر طالبان مستقل استند چرا با حکومت افغانستان گفت‌وگو نمیکنند.

حقوق زنان در روند صلح و حفظ دست‌آوردها

زنان افغان که در دورۀ زمامداری طالبان محدودیت‌هایی را تحمل کرده اند میگویند که دست‌آوردهای دو دهه گذشته و حقوق زنان نباید در روند گفت‌گوهای صلح با طالبان نادیده گرفته شوند. 

کویتا صدیقی از زنان فعال ولایت نیمروز می‌گوید که دستاوردهای زنان در دو دهه اخیر درگفت‌گوها معامله پذیر نیستند و گفت‌وگوهای صلح نیز بی حضور زنان معنادار نخواهند بود.

بانو صدیقی اکنون عضو بورد مشورتی ارگ در کمیته صلح است که از سوی بانوی اول ترتیب شده است و می‌گوید نقش و حضور زنان در گفت‌وگوهای صلح باید به گونۀ جدی در نظر گرفته شود. 
 

خروج سربازان خارجی محور اصلی نشست امریکا و طالبان در قطر

حکومت افغانستان از انعطاف پذیری‌های طالبان در برابر امریکا استقبال می‌کند و از این گروه می‌خواهد که در برابر حکومت نیز انعطاف پذیر باشند.

Thumbnail

نماینده‌گان طالبان و نماینده‌گان امریکا در قطر امروز در بارۀ صلح افغانستان  پنجمین دور گفت‌وگوهای شان را آغاز کرده‌‍اند.

برخی از منابع نزدیک به طالبان این گفت‌وگوها را سرنوشت ساز می‌دانند و می‌گویند که اصلی ترین بحث امروز میان دو طرف در بارۀ چگونگی بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان است. 

حکومت افغانستان از انعطاف پذیری‌های طالبان در برابر امریکا استقبال می‌کند و از این گروه می‌خواهد که در برابر حکومت نیز انعطاف پذیر باشند.
  
در این دور گفت‌وگوها، طالبان با یک هیات با صلاحیت تری پشت میز گفت‌وگوها آمده اند و طالبان گفته اند که این گفت‌وگوها را از سوی این گروه شیر محمد عباس استانکزی رهبری می کند و در صورت نیاز با ملا عبدالغنی برادر مشوره می‌کند.

وحید مژده - فعال سیاسی در این باره گفت:«امروز از اول صبح گروه‌های کاری روی دو مورد که بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و این که از خاک افغانستان کشورهای دیگر تهدید نشوند و تا روز پنجشنبه نتیجه کار خود را به جلسه عمومی می برند و در آنجا این مسوده شکل نهایی می گیرد و اعلام می شود.»

اما یک عضو هیات گفت‌وگوکننده حکومت افغانستان با طالبان می‌گوید تا هنگامی که افغانستان وارد گفت‌وگوها نشود، هیچ توافقی با طالبان عملی نخواهد بود.

عبدالحکیم منیب- عضو هیات گفت‌وگوکننده حکومت با طالبان گفت:«تا یک حدی که افغان ها بین خود می نشینند یک نتیجه دارد اما بدون حضور حکومت این گفت‌وگوها به نتیجه نمی رسند.»

با این همه حکومت افغانستان از طالبان می‌خواهد که آنگونه که با امریکا انعطاف داشته اند، در گفت‌وگوها با حکومت افغانستان نیز انعطاف داشته باشند.

امید میثم - معاون سخنگوی رییس اجراییه گفته است:«طالبان در گفت‌وگو با همکاران بین المللی ما انعطاف نشان داده اند و ما امیدوار هستیم که انعطاف در گفت‌وگو با حکومت افغانستان هم در موقف طالبان رو نما شود.»

یکی از برنامه‌های مهم این دور گفت‌وگوها میان دو طرف این است که پس از توافق در باره چگونگی بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان و این که از افغانستان در برابر هیچ کشوری تهدید نباشد، به موارد چون آتش بس و توافق طالبان برای دیدار با حکومت افغانستان بحث خواهد شد.

آیا طالبان در بحث روند صلح مستقل عمل میکنند؟ 

هرچند طالبان همواره گفت‌وگوهای صلح با حکومت افغانستان را رد کرده اند. اما گفته‌های وجود دارند این گروه در روند گفت‌وگوهای صلح با دیگر طرف‌ها استقلالیت ندارند. 

در همین حال، شمیم کتوازی والی پکتیا می‌گوید که طالبان در روند گفت‌وگوهای صلح مستقل نیستند.

آقای کتوازی میگوید که برخی از کشورهای مطنقه گفت‌وگوهای صلح طالبان را رهبری میکنند.

والی پکتیا می‌گوید که طالبان بی مشوره پاکستان ، ایران و روسیه مستقلانه تصمیم گرفته نمیتوانند.

با این حال مقام‌های امنیتی در حوزه جنوب شرق می‌گویند که عملیات‌های نظامی در برابر طالبان درین حوزه چند برابر شده اند.

کتوازی گفت که به درازا کشیدن روند گفت‌گوهای صلح میان طالبان و ایالات متحده امریکا نشان میدهد که طالبان درین روند مستقل نیستند.

آقای کتوازی می پرسد که اگر طالبان مستقل استند چرا با حکومت افغانستان گفت‌وگو نمیکنند.

حقوق زنان در روند صلح و حفظ دست‌آوردها

زنان افغان که در دورۀ زمامداری طالبان محدودیت‌هایی را تحمل کرده اند میگویند که دست‌آوردهای دو دهه گذشته و حقوق زنان نباید در روند گفت‌گوهای صلح با طالبان نادیده گرفته شوند. 

کویتا صدیقی از زنان فعال ولایت نیمروز می‌گوید که دستاوردهای زنان در دو دهه اخیر درگفت‌گوها معامله پذیر نیستند و گفت‌وگوهای صلح نیز بی حضور زنان معنادار نخواهند بود.

بانو صدیقی اکنون عضو بورد مشورتی ارگ در کمیته صلح است که از سوی بانوی اول ترتیب شده است و می‌گوید نقش و حضور زنان در گفت‌وگوهای صلح باید به گونۀ جدی در نظر گرفته شود. 
 

هم‌رسانی کنید