Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دو دسته‎گی کمیسیون انتخابات؛ مخالفان با داوطلبی مقید موافق نیستند

سه عضو کمیسیون مستقل انتخابات مخالف ارزیابی سندهای شرکت اماراتی «پرولوجیکس» استند که در روند آفرگشایی پیمان خریداری ابزارهای برقی و فنی برای این نهاد شرکت کرده است.

معاذ الله دولتی، عضو کمیسیون انتخابات از کسانی است که با ارزیابی سندهای این شرکت اماراتی- یگانه شرکت شرکت کننده در روند آفرگشایی پیمان خریداری ابزارهای فنی و برقی برای کمیسیون مستقل انتخابات- مخالف است. وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات و ملیحه حسن، عضو دیگر این نهاد نیز در صف مخالفان ایستاده اند.

معاذ الله دولتی، در این باره می‎گوید: «هیئت ارزیابی زمانی می تواند تشکیل شود که ما چند آفر سر و کار داشته باشیم که بتوانیم آنها را ارزیابی و هم چنان مقایسه بکینم؛ تا تشخیص بدهیم آفر جواب گو را! از این لحاظ، برداشت این است، ما چون با یک آفر سر و کار داریم بستر و محل برای ارزیابی وجود ندارد و دیگر ما برای مرحله بعدی عبارت از ارزیابی باشد نیاز نیست که بریم، بنأ روش دیگری را زود تر انتخاب بکنیم چون مردم منتظر استند»

آقای دولتی از تصمیم گیری‎های پنهانی در کمیسیون مستقل انتخابات نیز پرده بر می‎د ارد. وی، ادعا می‎کند که بسیاری از تصمیم ها از سوی رییس و کسانی گرفته می شوند که با ارزیابی سندهای این شرکت موافق استند.

پیش از این، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که هیئت ارزیابی سندهای این شرکت اماراتی تعیین شده است و سرنوشت پیمان خریداری ابزارهای فنی و برقی برای کمیسیون انتخابات در هفتۀ آینده روشن خواهد شد.

اما، آقای دولتی می گوید که به علت دو دسته گی میان اعضای کمیسیون، هیئت ارزیابی تا کنون تعیین نشده است.

در این حال، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات از ایجاد دو دسته‎گی و نا هماهنگی میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد می کنند و آن را به نفع کشور نمی دانند.

جانداد سپین غر، رییس شبکه جامعه مدنی برای انتخابات افغانستان تصریح می کند: «اصول روشن است از نگاه فنی معیارها و روش‎ها روشن استند، اما این که باز هم اختلاف وجود دارد نشان می دهد که از بیرون یک نوع اعمال نفوذ بالای کمیسیون قرار می گیرد که کمیسیون را مجبور به دو دسته گی می سازد در همچون تصمیم ها.»

کمیسیون مستقل انتخابات به علت کمبود زمان در بستن این پیمان، از شیوۀ مقید کار گرفت . اما دیده می شود که اعضای کمیسیون با دو دسته گی‏ها میان خود شان زمان بیشتری را از دست می دهند.

محمد عبده، عضو مجلس نماینده گان در این باره می گوید: «اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را هفته آینده مجلس نماینده گان فرا خوانده است تا پرسش های را که در نزد نماینده گان مردم است در بخش های گونا گون مسایل ثبت نام رأی دهنده گان است خریداری ابزارها است زمان برگزاری انتخابات مسایل حوزه بندی در مجموع این ها پرسش های استند که نماینده گان می خواهند از کمیشنران کمیسیون انتخابات بپرسند.»

 بربنیاد قانون و طرز العمل‏ های انتخابات، اگر اعضای کمیسیون انتخابات با اختلاف هایی رو برو شوند، رأی گیری می شود، و موضوع اختلافی به سود اکثریت فیصله خواهد شد.

 و در این باره کسانی که خواهان ارزیابی سندهای این شرکت اند، اکثریت استند.

دو دسته‎گی کمیسیون انتخابات؛ مخالفان با داوطلبی مقید موافق نیستند

شماری از اعضای کمیسیون انتخابات می‎خواهند که پیمان خریداری ابزارهای برقی و فنی، دوباره به داوطلبی گذاشته شود. به باور آنان، بستن پیمان با شرکت اماراتی خلاف قانون است. اما، چهار عضو دیگر کمیسیون، خواهان ارزیابی سندهای این شرکت اماراتی استند.

تصویر بندانگشتی

سه عضو کمیسیون مستقل انتخابات مخالف ارزیابی سندهای شرکت اماراتی «پرولوجیکس» استند که در روند آفرگشایی پیمان خریداری ابزارهای برقی و فنی برای این نهاد شرکت کرده است.

معاذ الله دولتی، عضو کمیسیون انتخابات از کسانی است که با ارزیابی سندهای این شرکت اماراتی- یگانه شرکت شرکت کننده در روند آفرگشایی پیمان خریداری ابزارهای فنی و برقی برای کمیسیون مستقل انتخابات- مخالف است. وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات و ملیحه حسن، عضو دیگر این نهاد نیز در صف مخالفان ایستاده اند.

معاذ الله دولتی، در این باره می‎گوید: «هیئت ارزیابی زمانی می تواند تشکیل شود که ما چند آفر سر و کار داشته باشیم که بتوانیم آنها را ارزیابی و هم چنان مقایسه بکینم؛ تا تشخیص بدهیم آفر جواب گو را! از این لحاظ، برداشت این است، ما چون با یک آفر سر و کار داریم بستر و محل برای ارزیابی وجود ندارد و دیگر ما برای مرحله بعدی عبارت از ارزیابی باشد نیاز نیست که بریم، بنأ روش دیگری را زود تر انتخاب بکنیم چون مردم منتظر استند»

آقای دولتی از تصمیم گیری‎های پنهانی در کمیسیون مستقل انتخابات نیز پرده بر می‎د ارد. وی، ادعا می‎کند که بسیاری از تصمیم ها از سوی رییس و کسانی گرفته می شوند که با ارزیابی سندهای این شرکت موافق استند.

پیش از این، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که هیئت ارزیابی سندهای این شرکت اماراتی تعیین شده است و سرنوشت پیمان خریداری ابزارهای فنی و برقی برای کمیسیون انتخابات در هفتۀ آینده روشن خواهد شد.

اما، آقای دولتی می گوید که به علت دو دسته گی میان اعضای کمیسیون، هیئت ارزیابی تا کنون تعیین نشده است.

در این حال، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات از ایجاد دو دسته‎گی و نا هماهنگی میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد می کنند و آن را به نفع کشور نمی دانند.

جانداد سپین غر، رییس شبکه جامعه مدنی برای انتخابات افغانستان تصریح می کند: «اصول روشن است از نگاه فنی معیارها و روش‎ها روشن استند، اما این که باز هم اختلاف وجود دارد نشان می دهد که از بیرون یک نوع اعمال نفوذ بالای کمیسیون قرار می گیرد که کمیسیون را مجبور به دو دسته گی می سازد در همچون تصمیم ها.»

کمیسیون مستقل انتخابات به علت کمبود زمان در بستن این پیمان، از شیوۀ مقید کار گرفت . اما دیده می شود که اعضای کمیسیون با دو دسته گی‏ها میان خود شان زمان بیشتری را از دست می دهند.

محمد عبده، عضو مجلس نماینده گان در این باره می گوید: «اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را هفته آینده مجلس نماینده گان فرا خوانده است تا پرسش های را که در نزد نماینده گان مردم است در بخش های گونا گون مسایل ثبت نام رأی دهنده گان است خریداری ابزارها است زمان برگزاری انتخابات مسایل حوزه بندی در مجموع این ها پرسش های استند که نماینده گان می خواهند از کمیشنران کمیسیون انتخابات بپرسند.»

 بربنیاد قانون و طرز العمل‏ های انتخابات، اگر اعضای کمیسیون انتخابات با اختلاف هایی رو برو شوند، رأی گیری می شود، و موضوع اختلافی به سود اکثریت فیصله خواهد شد.

 و در این باره کسانی که خواهان ارزیابی سندهای این شرکت اند، اکثریت استند.

هم‌رسانی کنید