Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی: هیچ نوع تعهد برای رهایی پنج هزار زندانی وجود ندارد

رییس جمهور اشرف غنی که یک روز پس از صدور اعلامیه مشترک میان امریکا و حکومت افغانستان و امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفت، تأکید کرد که هیچ نوع تعهد برای رهای پنج هزار زندانی طالبان وجود ندارد. 

بربنیاد توافقنامه امریکا و طالبان تا پنج هزار زندانی این گروه باید در جریان نُه روز آینده از زندان های حکومت افغانستان رها شوند تا راه برای مذاکرات میان افغانان باز شود. 

اما آقای غنی گفت که رهایی زندانیان به عنوان پیش شرط مطرح نیست بل می تواند بخشی از مذاکرات میان افغانان باشد. 

آقای غنی افزود: «هیچ نوع تعهد برای رهایی پنج هزار زندانی وجود ندارد. ما بار بار این موضوع را بصورت شفاف با داکتر صاحب خلیلزاد و مقامات دیگر شریک ساخته ایم.»

آقای غنی گفت که رهایی زندانیان طالب از صلاحیت امریکا نه، بلکه از صلاحیت حکومت افغانستان است.

رییس جمهور غنی به توافقنامه صلح امریکا و طالبان نیز اشاره ای داشت: « : اگر شفافیت نباشد، موافقت نامه که پشت پرده امضا شود، فردا جنبه عملی اش مشکلات اساسی خواهد داشت.»

بر بنیاد اعلامیه مشترک حکومت افغانستان و امریکا، نیروهای امریکایی در جریان چهارده ماه از افغانستان بیرون خواهند شد – اما این بیرون شدن وابسته به این است که طالبان تا چی پیمانه به تعهدات شان برای کاهش خشونت و دیگر موضوعات در توافقنامه، پابند می مانند. 

یکی از کارهای دیگری که باید در جریان نُه روز آینده انجام شوند، اعلام هیئت مذاکره کننده از سوی حکومت افغانستان است. 

آقای غنی گفت که او مطمئن است که این هیئت در درازای نُه روز آینده تشکیل خواهد شد. 

به گفتۀ او، مشوره‌ها روی تشکیل این هیئت پیش از این‌ها آغاز شده است. 

آقای غنی گفت: «صلاحیت هیئت از این خاطر محدود است که تصمیم گیرنده آخر طبق قانون اساسی، یا پارلمان افغانستان است یا لویه جرگه افغانستان است و یا رای سنجی عام است.»

رییس جمهور غنی گفت که کاهش خشونت‌ها در کشور ادامه خواهند داشت و افزود که امیدوار است که کاهش خشونت‌ها به آتش بس بی انجامد.

غنی: هیچ نوع تعهد برای رهایی پنج هزار زندانی وجود ندارد

آقای غنی می‌گوید که رهایی زندانیان طالب از صلاحیت امریکا نه، بلکه از صلاحیت حکومت افغانستان است.

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور اشرف غنی که یک روز پس از صدور اعلامیه مشترک میان امریکا و حکومت افغانستان و امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفت، تأکید کرد که هیچ نوع تعهد برای رهای پنج هزار زندانی طالبان وجود ندارد. 

بربنیاد توافقنامه امریکا و طالبان تا پنج هزار زندانی این گروه باید در جریان نُه روز آینده از زندان های حکومت افغانستان رها شوند تا راه برای مذاکرات میان افغانان باز شود. 

اما آقای غنی گفت که رهایی زندانیان به عنوان پیش شرط مطرح نیست بل می تواند بخشی از مذاکرات میان افغانان باشد. 

آقای غنی افزود: «هیچ نوع تعهد برای رهایی پنج هزار زندانی وجود ندارد. ما بار بار این موضوع را بصورت شفاف با داکتر صاحب خلیلزاد و مقامات دیگر شریک ساخته ایم.»

آقای غنی گفت که رهایی زندانیان طالب از صلاحیت امریکا نه، بلکه از صلاحیت حکومت افغانستان است.

رییس جمهور غنی به توافقنامه صلح امریکا و طالبان نیز اشاره ای داشت: « : اگر شفافیت نباشد، موافقت نامه که پشت پرده امضا شود، فردا جنبه عملی اش مشکلات اساسی خواهد داشت.»

بر بنیاد اعلامیه مشترک حکومت افغانستان و امریکا، نیروهای امریکایی در جریان چهارده ماه از افغانستان بیرون خواهند شد – اما این بیرون شدن وابسته به این است که طالبان تا چی پیمانه به تعهدات شان برای کاهش خشونت و دیگر موضوعات در توافقنامه، پابند می مانند. 

یکی از کارهای دیگری که باید در جریان نُه روز آینده انجام شوند، اعلام هیئت مذاکره کننده از سوی حکومت افغانستان است. 

آقای غنی گفت که او مطمئن است که این هیئت در درازای نُه روز آینده تشکیل خواهد شد. 

به گفتۀ او، مشوره‌ها روی تشکیل این هیئت پیش از این‌ها آغاز شده است. 

آقای غنی گفت: «صلاحیت هیئت از این خاطر محدود است که تصمیم گیرنده آخر طبق قانون اساسی، یا پارلمان افغانستان است یا لویه جرگه افغانستان است و یا رای سنجی عام است.»

رییس جمهور غنی گفت که کاهش خشونت‌ها در کشور ادامه خواهند داشت و افزود که امیدوار است که کاهش خشونت‌ها به آتش بس بی انجامد.

هم‌رسانی کنید