Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مشکلات فراراه انتخابات و احتمال برگذاری آن به روش‌های گذشته

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در نشست شان با نماینده‌گان این نهادها و احزاب، از ناگزیری‌هایی سخن می‌گویند که این کمیسیون را به برگذاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها، همچون انتخابات های گذشته، وادار می سازند.

به گفتۀ اعضای این کمیسیون، اگر بودجۀ انتخابات تأمین نشود و مشکلات فنی فراراه این روند حل نشوند، انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها، هیچ فرقی با انتخابات های پیش نخواهند داشت.

کلپ وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «ما به راه های بدیل تهیه فهرست رای دهنده گان، فکر کنیم؛ به راه های بدیل که استفاده از شیوه کاغذی باشد. بنا بر این، به این شیوه دوم فکر کنیم تا این که به انتخابات پارلمانی، به صورت نزدیک تری برسیم.»

بیش از سی ولسوالی در سیزده ولایت کشور که به گفته این کمیسیون، اوضاع نامناسب امنیتی آن ها، گروه های کاری این کمیسیون را، از کار بازداشته اند.

عبدالبدیع صیاد سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «هنوز ما آن فهرست قابل اعتماد را از نام های رای دهنده گان در دست نداریم! در انتخابات گذشته هم، شمار واجدان شرایط رای دهی، تقریباً به دوازده یا سیزده میلیون می رسید؛ اما بیست و یک میلیون کارت، در دوره های مختلف از سوی خود کمیسیون توزیع شده بود و در کنار این، کارت های ساخته گی هم وجود داشتند.»    

علی رضا روحانی سخنگوی کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی گفت: «حکومت و کمیسیون های انتخاباتی، باید برخورد مسوولانه با قضیه انتخابات داشته باشند.»

در این نشست، شرکت کننده گان نهادهای خارجی، بر پشتیبانی جامعه جهانی از انتخابات های پیش رو در افغانستان، تأکید می ورزند.

پرنیل کاردیل معاون یونما گفت: «یونما و جامعه جهانی، به پشتیبانی از تلاش های افغانستان، برای برگزاری انتخابات با اعتبار و جامع، در سال دوهزار و هژده و انتخاباتی بهتر، برای ریاست جمهوری در سال دوهزار و نزده پاپند خواهند ماند. ما به افزایش کمک های فنی و نیز به ادامه کمک ها برای آسان تر ساختن گفتگوها میان طرف های گونه گون و ایجاد فضایی ویژه برای برگذاری این انتخابات، پابند استیم.»           

در همین حال، اعضای مجلس نماینده گان، نیز در نشست روز چهارشنبه شان، آنچه را که کم کاری کمیسیون های انتخاباتی می گویند، به انتقاد می گیرند.

شاه گل رضایی مجلس نماینده‌گان گفت: «کمیسیون انتخابات، خوب بود که در مجلس نماینده گان افغانستان، حضور می یافت و تمامی میکانیزم هایی را جهت شفافیت انتخابات در نظر گرفته بود و تمامی میکانیزم هایی را که سبب می شد که اعتماد مردم افغانستان، دوباره روی روند ملی انتخابات اعاده شود، باید به مردم افغانستان تشریح می کرد.»  

علی اکبر قاسمی مجلس نماینده‌گان گفت: «این قضیه باید یک روز مشخص در اجندا گرفته شود، سرش بحث شود، این پروسه، پروسه ملی است!»

پیش از این، کمیسیون مستقل انتخابات، بر فن آوری های برقی، برای تهیه فهرست نام های رای دهنده گان پافشاری داشت و تنها از احتمال روند رای دهی با برگه های انتخاباتی سخن می گفت؛ اما اکنون این نگرانی به میان آماده است که شاید انتخابات پیش رو، با انتخابات های پیشین، هیچ تفاوتی نداشته باشد و این تنها اعضای کمیسیون های انتخاباتی استند که تغییر کرده اند.  

مشکلات فراراه انتخابات و احتمال برگذاری آن به روش‌های گذشته

به گفتۀ اعضای این کمیسیون، اگر بودجۀ انتخابات تأمین نشود و مشکلات فنی فراراه این روند حل نشوند، انتخابات آینده هیچ فرقی با انتخابات‌های پیش نخواهند داشت.

Thumbnail

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در نشست شان با نماینده‌گان این نهادها و احزاب، از ناگزیری‌هایی سخن می‌گویند که این کمیسیون را به برگذاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها، همچون انتخابات های گذشته، وادار می سازند.

به گفتۀ اعضای این کمیسیون، اگر بودجۀ انتخابات تأمین نشود و مشکلات فنی فراراه این روند حل نشوند، انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها، هیچ فرقی با انتخابات های پیش نخواهند داشت.

کلپ وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «ما به راه های بدیل تهیه فهرست رای دهنده گان، فکر کنیم؛ به راه های بدیل که استفاده از شیوه کاغذی باشد. بنا بر این، به این شیوه دوم فکر کنیم تا این که به انتخابات پارلمانی، به صورت نزدیک تری برسیم.»

بیش از سی ولسوالی در سیزده ولایت کشور که به گفته این کمیسیون، اوضاع نامناسب امنیتی آن ها، گروه های کاری این کمیسیون را، از کار بازداشته اند.

عبدالبدیع صیاد سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «هنوز ما آن فهرست قابل اعتماد را از نام های رای دهنده گان در دست نداریم! در انتخابات گذشته هم، شمار واجدان شرایط رای دهی، تقریباً به دوازده یا سیزده میلیون می رسید؛ اما بیست و یک میلیون کارت، در دوره های مختلف از سوی خود کمیسیون توزیع شده بود و در کنار این، کارت های ساخته گی هم وجود داشتند.»    

علی رضا روحانی سخنگوی کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی گفت: «حکومت و کمیسیون های انتخاباتی، باید برخورد مسوولانه با قضیه انتخابات داشته باشند.»

در این نشست، شرکت کننده گان نهادهای خارجی، بر پشتیبانی جامعه جهانی از انتخابات های پیش رو در افغانستان، تأکید می ورزند.

پرنیل کاردیل معاون یونما گفت: «یونما و جامعه جهانی، به پشتیبانی از تلاش های افغانستان، برای برگزاری انتخابات با اعتبار و جامع، در سال دوهزار و هژده و انتخاباتی بهتر، برای ریاست جمهوری در سال دوهزار و نزده پاپند خواهند ماند. ما به افزایش کمک های فنی و نیز به ادامه کمک ها برای آسان تر ساختن گفتگوها میان طرف های گونه گون و ایجاد فضایی ویژه برای برگذاری این انتخابات، پابند استیم.»           

در همین حال، اعضای مجلس نماینده گان، نیز در نشست روز چهارشنبه شان، آنچه را که کم کاری کمیسیون های انتخاباتی می گویند، به انتقاد می گیرند.

شاه گل رضایی مجلس نماینده‌گان گفت: «کمیسیون انتخابات، خوب بود که در مجلس نماینده گان افغانستان، حضور می یافت و تمامی میکانیزم هایی را جهت شفافیت انتخابات در نظر گرفته بود و تمامی میکانیزم هایی را که سبب می شد که اعتماد مردم افغانستان، دوباره روی روند ملی انتخابات اعاده شود، باید به مردم افغانستان تشریح می کرد.»  

علی اکبر قاسمی مجلس نماینده‌گان گفت: «این قضیه باید یک روز مشخص در اجندا گرفته شود، سرش بحث شود، این پروسه، پروسه ملی است!»

پیش از این، کمیسیون مستقل انتخابات، بر فن آوری های برقی، برای تهیه فهرست نام های رای دهنده گان پافشاری داشت و تنها از احتمال روند رای دهی با برگه های انتخاباتی سخن می گفت؛ اما اکنون این نگرانی به میان آماده است که شاید انتخابات پیش رو، با انتخابات های پیشین، هیچ تفاوتی نداشته باشد و این تنها اعضای کمیسیون های انتخاباتی استند که تغییر کرده اند.  

هم‌رسانی کنید