Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیتۀ قوانین طرح درج نام مادر را در شناس‌نامه‌های برقی تأیید کرد

دفتر معاون دوم ریاست‌جمهوی می‌گوید که کمیتۀ قوانین افغانستان با تعدیل در قانون ثبت احوال نفوس، طرح درج نام مادر را در شناس‌نامه‌های برقی تأیید کرده‌است.

محمد هدایت، مشاور رسانه‌یی دفتر معاون دوم ریاست‌جمهوری می‌گوید که کمیتۀ قوانین پس از رأی‌زنی با عالمان دینی این طرح را تأیید کرده‌است که بربنیاد آن در کنار نام پدر، نام مادر نیز در شناس‌نامۀ شهروندان افغانستان جا داده شود.

به گفتۀ آقای هدایت، ازبهر تعطیل بودن شورای ملی، این طرح پس از تأیید از سوی کابینه بربنیاد فرمان رییس‌جمهور عملی می‌شود: «دوباره از کمیتۀ قوانین به کابینه می‌رود. پس از این‌که کابینه تصویب کند می‌رود به پارلمان از آنجا که شورای ملی در تعطیلات به‌سر می‌برد ممکن است که فرمان رییس‌جمهور توشیح شود.»

معاونت دوم ریاست‌جمهوری می‌گوید که تعدیل در قانون ثبت احوال نفوس ازبهر خواست زنان برای درج هویت شان در شناس‌نامه‌های برقی به‌میان آمد.

در حدود سه سال می‌شود که شماری از فعالان حقوق‌بشری و جامعۀ مدنی، کازار فرهنگی  را زیرنام "نامم کجاست؟" در شبکه‌های اجتماعی ازبهر تحقق حقوق زنان راه‌اندازی کرده‌اند.

شهروندان کشور نیز از این تصمیم حکومت استقبال می‌کنند.

عبدالصبور، باشندۀ کابل گفت: «جایگزین نمی‌بود بهتر بود؛ شما یک سروی داشته باشید در قریه و قصبات کشور ما حتی مادرهای ما تذکره ندارند، حتی فرزندان شان نام پدر و مادر خود را نمی‌دانند.» ع

عزیزالرحمان، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «ضرورت است که زنان در تمام لایه‌ها در تمام تصامیم و در اجتماع سهیم باشند من از این تصمیم استقبال می‌کنم.»

در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان تأیید شدن این طرح را گامی برای دست یافتن زنان به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی شان می‌داند.

شبنم صالحی، عضو کمیسیون مستقل حقوق‌بشر اظهار داشت: «ازنظر کمیسیون درج نام مادران نخستین گام در رابطه به درج هویت شان و این‌که هویت مادران و زنان به رسمیت شناخته می‌شود پنداشته می‌شود.»

طرح تعدیلات در قانون ثبت احوال نفوس در حالی تأیید شده‌است که هنوز شورای ملی کشور قانون منع خشونت در برابر زنان را تأیید نکرده‌است.

کمیتۀ قوانین طرح درج نام مادر را در شناس‌نامه‌های برقی تأیید کرد

معاونت دوم ریاست‌جمهوری می‌گوید که تعدیل در قانون ثبت احوال نفوس ازبهر خواست زنان برای درج هویت شان در شناس‌نامه‌های برقی به‌میان آمد.

تصویر بندانگشتی

دفتر معاون دوم ریاست‌جمهوی می‌گوید که کمیتۀ قوانین افغانستان با تعدیل در قانون ثبت احوال نفوس، طرح درج نام مادر را در شناس‌نامه‌های برقی تأیید کرده‌است.

محمد هدایت، مشاور رسانه‌یی دفتر معاون دوم ریاست‌جمهوری می‌گوید که کمیتۀ قوانین پس از رأی‌زنی با عالمان دینی این طرح را تأیید کرده‌است که بربنیاد آن در کنار نام پدر، نام مادر نیز در شناس‌نامۀ شهروندان افغانستان جا داده شود.

به گفتۀ آقای هدایت، ازبهر تعطیل بودن شورای ملی، این طرح پس از تأیید از سوی کابینه بربنیاد فرمان رییس‌جمهور عملی می‌شود: «دوباره از کمیتۀ قوانین به کابینه می‌رود. پس از این‌که کابینه تصویب کند می‌رود به پارلمان از آنجا که شورای ملی در تعطیلات به‌سر می‌برد ممکن است که فرمان رییس‌جمهور توشیح شود.»

معاونت دوم ریاست‌جمهوری می‌گوید که تعدیل در قانون ثبت احوال نفوس ازبهر خواست زنان برای درج هویت شان در شناس‌نامه‌های برقی به‌میان آمد.

در حدود سه سال می‌شود که شماری از فعالان حقوق‌بشری و جامعۀ مدنی، کازار فرهنگی  را زیرنام "نامم کجاست؟" در شبکه‌های اجتماعی ازبهر تحقق حقوق زنان راه‌اندازی کرده‌اند.

شهروندان کشور نیز از این تصمیم حکومت استقبال می‌کنند.

عبدالصبور، باشندۀ کابل گفت: «جایگزین نمی‌بود بهتر بود؛ شما یک سروی داشته باشید در قریه و قصبات کشور ما حتی مادرهای ما تذکره ندارند، حتی فرزندان شان نام پدر و مادر خود را نمی‌دانند.» ع

عزیزالرحمان، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «ضرورت است که زنان در تمام لایه‌ها در تمام تصامیم و در اجتماع سهیم باشند من از این تصمیم استقبال می‌کنم.»

در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان تأیید شدن این طرح را گامی برای دست یافتن زنان به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی شان می‌داند.

شبنم صالحی، عضو کمیسیون مستقل حقوق‌بشر اظهار داشت: «ازنظر کمیسیون درج نام مادران نخستین گام در رابطه به درج هویت شان و این‌که هویت مادران و زنان به رسمیت شناخته می‌شود پنداشته می‌شود.»

طرح تعدیلات در قانون ثبت احوال نفوس در حالی تأیید شده‌است که هنوز شورای ملی کشور قانون منع خشونت در برابر زنان را تأیید نکرده‌است.

هم‌رسانی کنید