Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شکایت باشنده‌گان کابل از بلند رفتن بهای گاز مایع و نفت

شماری از باشنده‌گان کابل می‌گویند که بهای مواد اولیه، به ویژه گاز مایع و نفت، در بازارها یک بار دیگر رو به افزایش است.

بربنیاد گفته‌های آنان، در یک هفته اخیر در هر کیلوگرام گاز مایع تا پانزده افغانی و در هر لیتر نفت در تانک‌های تیل تا چهار افغانی افزایش آمده است.

باشنده‌گان پایتخت با نگرانی از وضعیت موجود می‌گویند که در حال حاضر یک کیلوگرام گاز مایع در بازارها تا هفتاد و پنج افغانی به فروش می‌رسد که در نبود کار، بلند رفتن بهای کالاها توان خرید را از آنان گرفته است.

عبدالقیوم، یکی از باشنده‌گان پایتخت، گفت: «یک آدم غریب که در سر چوک کار می‌کند، اینقدر پول از کجا کند که تنها گاز بخرد؟ کار اصلن وجود ندارد.»

شماری از فروشنده‌گان گاز مایع می‌گویند که آنان علت بلند رفتن بهای گازمایع را نمی‌دانند، اما می‌افزایند که شرکت‌ها بهای آن‌ را افزایش داده است. میرویس یکی از فروشنده‌گان گاز مایع در کابل، گفت: « گاز کیلوی شصت‌ و پنج افغانی در شرکت است. ما مجبور هستیم که هفتاد و پنج افغانی بفروشیم.»

از سویی هم، شماری از راننده‌گان در پایتخت می‌گویند که در کنار بلند رفتن بهای گاز مایع، بهای نفت نیز افزایش یافته است.

عبدالهادی، یک راننده در شهر کابل، به طلوع‌نیوز چنین گفت: «یک گیلن تیل را ۳۲۰ یا ۳۳۰ افغانی می‌خریم. اقتصاد پایین آمده. امنیت است اما کار نیست.»

گران‌فروشی‌ها در بخش نفت و گاز از چالش‌های همیشه‌گی بازارها بوده‌اند، اما شماری از باشنده‌گان پایتخت از حکومت می‌خواهند که برای جلوگیری از گران‌فروشی دست بکار شود. آنان بازارگانان و وارد کننده‌گان نفت و گاز را به اضافه‌ستانی متهم می‌سازند.

درهیمن حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که متوقف بودن سیستم پرداخت‌ها سبب شده است که در یک ماه اخیر پول برای خرید کالاها به بیرون انتقال نیابد و این کار سبب توقف خرید کالاها از بیرون می‌شود.

شکایت باشنده‌گان کابل از بلند رفتن بهای گاز مایع و نفت

شماری از باشنده‌گان کابل می‌گویند که نبود کار و بلند رفتن بهای مواد اولیه آنان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

Thumbnail

شماری از باشنده‌گان کابل می‌گویند که بهای مواد اولیه، به ویژه گاز مایع و نفت، در بازارها یک بار دیگر رو به افزایش است.

بربنیاد گفته‌های آنان، در یک هفته اخیر در هر کیلوگرام گاز مایع تا پانزده افغانی و در هر لیتر نفت در تانک‌های تیل تا چهار افغانی افزایش آمده است.

باشنده‌گان پایتخت با نگرانی از وضعیت موجود می‌گویند که در حال حاضر یک کیلوگرام گاز مایع در بازارها تا هفتاد و پنج افغانی به فروش می‌رسد که در نبود کار، بلند رفتن بهای کالاها توان خرید را از آنان گرفته است.

عبدالقیوم، یکی از باشنده‌گان پایتخت، گفت: «یک آدم غریب که در سر چوک کار می‌کند، اینقدر پول از کجا کند که تنها گاز بخرد؟ کار اصلن وجود ندارد.»

شماری از فروشنده‌گان گاز مایع می‌گویند که آنان علت بلند رفتن بهای گازمایع را نمی‌دانند، اما می‌افزایند که شرکت‌ها بهای آن‌ را افزایش داده است. میرویس یکی از فروشنده‌گان گاز مایع در کابل، گفت: « گاز کیلوی شصت‌ و پنج افغانی در شرکت است. ما مجبور هستیم که هفتاد و پنج افغانی بفروشیم.»

از سویی هم، شماری از راننده‌گان در پایتخت می‌گویند که در کنار بلند رفتن بهای گاز مایع، بهای نفت نیز افزایش یافته است.

عبدالهادی، یک راننده در شهر کابل، به طلوع‌نیوز چنین گفت: «یک گیلن تیل را ۳۲۰ یا ۳۳۰ افغانی می‌خریم. اقتصاد پایین آمده. امنیت است اما کار نیست.»

گران‌فروشی‌ها در بخش نفت و گاز از چالش‌های همیشه‌گی بازارها بوده‌اند، اما شماری از باشنده‌گان پایتخت از حکومت می‌خواهند که برای جلوگیری از گران‌فروشی دست بکار شود. آنان بازارگانان و وارد کننده‌گان نفت و گاز را به اضافه‌ستانی متهم می‌سازند.

درهیمن حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که متوقف بودن سیستم پرداخت‌ها سبب شده است که در یک ماه اخیر پول برای خرید کالاها به بیرون انتقال نیابد و این کار سبب توقف خرید کالاها از بیرون می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره