Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بانک مرکز ۳۶۰ میلیون افغانی بانک‌نوت فرسوده را سوختاند

بانک مرکزی سه صد و شصت میلیون افغانی بانک نوت‌های فرسوده را سوختاند و به گفته مسوولان این بانک به علت استفاده بانک نوت‌ها به شکل فزیکی از یازده سال بدینسو چهل و یک میلیارد افغانی بانکنوت‌های فرسوده را سوختانده‌اند.

بانکنوت‌های فرسوده شده بی‌آنکه شماره‌های مسلسل شان درج بانک اطلاعاتی برای جلوگیری از گردش دوباره این بانک‌نوت‌ها در بازارها شود، از سوی بانک مرکزی گردآوری شده و سوختانده شد.

بانک مرکزی درج شماره‌های مسلسل بانک‌نوت‌های فرسوده شده را کاری دشوار می‌داند.

قیسم رحیمی، معاون دوم بانک مرکزی، گفت: «خیلی مشکل است که از طریق شماره‌های مسلسل بانک‌نوت را به جریان بی‌ندازیم و پس دوباره حریق کنیم.»

درهمین حال شماری از آگاهان بخش بانک‌داری می‌گویند که بانک نوت‌های فرسوده نباید بدون ثبت شماره‌های مسلسل آن سوختانده شوند زیرا ثبت نشدن شماره‌های مسلسل، زمینه فساد را آماده می‌کند.

تاج محمد اکبر، رییس پیشین پشتنی بانک، گفت: «پول‌های مندرس باید به صورت دقیق به اساس شماره‌های مسلسل در یک فضای شفاف و از طرف هیئت‌های مرکب از نهادهای گوناگون برای جلوگیری از فساد در این روند حریق شود.»

از سویی به گفته نهاد دولتی نظارت کننده بر روند سوختاندن بانک‌نوت، آنان یک روز پیش به بانک مرکزی می‌روند و پس از شمارش بانک‌نوت‌های فرسوده را به گدام‌های بانک مرکزی انتقال می‌دهند و به روز دیگر آن این بانک‌نوت‌ها را می‌سوزانند.

محمد عارف موسی‌زی، رییس تادیات وزارت مالیه، گفت: «این پروسه است دیروز آمدیم چک کردیم، کنترول کردیم، در بوجی‌ها انداختیم و امروز آمدیم که این پول‌ها را بسوزانیم.»

افغانستان برای چاپ هر بانک‌نوت به گونه میانه‌گی سه افغانی را می‌پردازد.

بانک مرکز ۳۶۰ میلیون افغانی بانک‌نوت فرسوده را سوختاند

بانکنوت‌های فرسوده شده بی‌آنکه شماره‌های مسلسل شان درج بانک اطلاعاتی برای جلوگیری از گردش دوباره این بانک‌نوت‌ها در بازارها شود، از سوی بانک مرکزی گردآوری شده و سوختانده شد

Thumbnail

بانک مرکزی سه صد و شصت میلیون افغانی بانک نوت‌های فرسوده را سوختاند و به گفته مسوولان این بانک به علت استفاده بانک نوت‌ها به شکل فزیکی از یازده سال بدینسو چهل و یک میلیارد افغانی بانکنوت‌های فرسوده را سوختانده‌اند.

بانکنوت‌های فرسوده شده بی‌آنکه شماره‌های مسلسل شان درج بانک اطلاعاتی برای جلوگیری از گردش دوباره این بانک‌نوت‌ها در بازارها شود، از سوی بانک مرکزی گردآوری شده و سوختانده شد.

بانک مرکزی درج شماره‌های مسلسل بانک‌نوت‌های فرسوده شده را کاری دشوار می‌داند.

قیسم رحیمی، معاون دوم بانک مرکزی، گفت: «خیلی مشکل است که از طریق شماره‌های مسلسل بانک‌نوت را به جریان بی‌ندازیم و پس دوباره حریق کنیم.»

درهمین حال شماری از آگاهان بخش بانک‌داری می‌گویند که بانک نوت‌های فرسوده نباید بدون ثبت شماره‌های مسلسل آن سوختانده شوند زیرا ثبت نشدن شماره‌های مسلسل، زمینه فساد را آماده می‌کند.

تاج محمد اکبر، رییس پیشین پشتنی بانک، گفت: «پول‌های مندرس باید به صورت دقیق به اساس شماره‌های مسلسل در یک فضای شفاف و از طرف هیئت‌های مرکب از نهادهای گوناگون برای جلوگیری از فساد در این روند حریق شود.»

از سویی به گفته نهاد دولتی نظارت کننده بر روند سوختاندن بانک‌نوت، آنان یک روز پیش به بانک مرکزی می‌روند و پس از شمارش بانک‌نوت‌های فرسوده را به گدام‌های بانک مرکزی انتقال می‌دهند و به روز دیگر آن این بانک‌نوت‌ها را می‌سوزانند.

محمد عارف موسی‌زی، رییس تادیات وزارت مالیه، گفت: «این پروسه است دیروز آمدیم چک کردیم، کنترول کردیم، در بوجی‌ها انداختیم و امروز آمدیم که این پول‌ها را بسوزانیم.»

افغانستان برای چاپ هر بانک‌نوت به گونه میانه‌گی سه افغانی را می‌پردازد.

هم‌رسانی کنید