Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طرح ایجاد بندرهای خشکه در کشور از سوی یک شرکت اماراتی

قرار است کار ساخت بندرهای خشکه  در کشور در آینده های نزدیک از سوی یک شرکت اماراتی آغاز شود.

بر بنیاد طرح بندرهای خشکه، این بندرها در تمامی بنادر کشور ساخته میشوند و با ایجاد آن سهولت‌های دربخش‌های چون خدمات گمرکی , بسته بندی کالا ها , سردخانه‌ها , انتقال کالا ها  با بازرگانان کمک خواهند نمود.

گفته می‌شود که با بهره برداری از این بندرها هزینه انتقال کالاها کاهش خواهد یافت.

درهمین حال، مقام‌ها در وزارت تجارت و صنایع گفته اند که قرار است این بنادر با معیارهای بین المللی ساخته شوند.

مسافر قوقندی، سخن‌گوی وزارت تجارت و صنایع  گفته است:"این بنادر به اساس معیاری های منطقوی و بین المللی ساخته میشود تا بنادر بتواند تمام نیازمندی‌های یک بندر خشکه را به خود داشته باشد و از او استفاده درست صورت گیرد."

با این همه، وزارت مالیه ساخت بندرهای خشکه را در فراهم آوری سهولت ها برای بازرگانان سودمند میداند .

اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفته است:" ما میتوانیم که با ساخت این بنادر سهولت های را برای بازرگانان فراهم سازیم با شرکت مذکور بحث ما جریان دارد و در آینده  های نزدیک کار ساخت این بنادر آغاز خواهد شد ."

اتاق های تجارت و صنایع می‌گوید که با ساخته شدن این بندر هارصادرات کشور افزایش خواهد یافت و نیز این صادرات معیاری میشود .

صیام پسرلی، سخن‌گوی اتاق های تجارت گفته است:"بنادر خشکه برای افغانستان از اهمیت خاصی برخود دار است اگر بنادر خشکه ایجاد شود شما مطمیت باشید که در هزینه انتقالات تا بیست و پنج درصد کاهش خواهد امد ."

گفته میشود که این شرکت اماراتی در نخست در بندر اقینه و نمیروز سرمایه گذاری میکند .

به گفته آگاهان امور اقتصادی بنادر خشکه در صورتی می‌تواند برای افغانستان موثر باشد که این بنادر انحصاری نباشد و حکومت باید برای بکارگیری درست از بنادر خشکه راهکار های مشخص را روی دست گیرد.

طرح ایجاد بندرهای خشکه در کشور از سوی یک شرکت اماراتی

بر بنیاد طرح بندرهای خشکه، این بندرها در تمامی بنادر کشور ساخته میشوند و با ایجاد آن سهولت‌های دربخش‌های چون خدمات گمرکی , بسته بندی کالا ها , سردخانه‌ها , انتقال کالا ها  با بازرگانان کمک خواهند نمود.

Thumbnail

قرار است کار ساخت بندرهای خشکه  در کشور در آینده های نزدیک از سوی یک شرکت اماراتی آغاز شود.

بر بنیاد طرح بندرهای خشکه، این بندرها در تمامی بنادر کشور ساخته میشوند و با ایجاد آن سهولت‌های دربخش‌های چون خدمات گمرکی , بسته بندی کالا ها , سردخانه‌ها , انتقال کالا ها  با بازرگانان کمک خواهند نمود.

گفته می‌شود که با بهره برداری از این بندرها هزینه انتقال کالاها کاهش خواهد یافت.

درهمین حال، مقام‌ها در وزارت تجارت و صنایع گفته اند که قرار است این بنادر با معیارهای بین المللی ساخته شوند.

مسافر قوقندی، سخن‌گوی وزارت تجارت و صنایع  گفته است:"این بنادر به اساس معیاری های منطقوی و بین المللی ساخته میشود تا بنادر بتواند تمام نیازمندی‌های یک بندر خشکه را به خود داشته باشد و از او استفاده درست صورت گیرد."

با این همه، وزارت مالیه ساخت بندرهای خشکه را در فراهم آوری سهولت ها برای بازرگانان سودمند میداند .

اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفته است:" ما میتوانیم که با ساخت این بنادر سهولت های را برای بازرگانان فراهم سازیم با شرکت مذکور بحث ما جریان دارد و در آینده  های نزدیک کار ساخت این بنادر آغاز خواهد شد ."

اتاق های تجارت و صنایع می‌گوید که با ساخته شدن این بندر هارصادرات کشور افزایش خواهد یافت و نیز این صادرات معیاری میشود .

صیام پسرلی، سخن‌گوی اتاق های تجارت گفته است:"بنادر خشکه برای افغانستان از اهمیت خاصی برخود دار است اگر بنادر خشکه ایجاد شود شما مطمیت باشید که در هزینه انتقالات تا بیست و پنج درصد کاهش خواهد امد ."

گفته میشود که این شرکت اماراتی در نخست در بندر اقینه و نمیروز سرمایه گذاری میکند .

به گفته آگاهان امور اقتصادی بنادر خشکه در صورتی می‌تواند برای افغانستان موثر باشد که این بنادر انحصاری نباشد و حکومت باید برای بکارگیری درست از بنادر خشکه راهکار های مشخص را روی دست گیرد.

هم‌رسانی کنید