Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه‌اندازی کارزار عدالت خواهی برای پامیریان در شبکه‌های اجتماعی

شمار بزرگی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، کارزاری را زیر نام «عدالت خواهی برای پامیریان» به راه انداخته‌اند.

آنان می‌گویند که مشکلات در پامیر را از یک مستند طلوع‌نیوز که هفته پیش پخش شد، گواه شده‌اند و اکنون می‌خواهند که به این مشکلات پامیر نشینان، هرچه زودتر رسیده‌گی شود.

جاده سازی، ایجاد درمانگاه بزرگ و گسترش آموزش و پرورش از نیازهایی استند که برگذار کننده‌گان این کارزار، آن‌ها را برای پامیریان می‌خواهند.  

این کاربران شبکه‌های اجتماعی که کارزار شان را از بهر عدالت خواهی برای پامیریان هفته پیش آغاز کردند می‌گویند که روز به روز بر شمار شان افزوده می‌شود.

شفیق الله نظری، عضو کارزار عدالت خواهی برای پامیریان، گفت: «خاص به خاطر این که صدای آن‌ها، فریاد کشیده شود و قفل دهن شان که سال‌هاست بسته است، باز شود و بگذارند تا یک کمپاین سراسری، به خاطر فریاد رسی و صدای عدالت خواهی آنان، در هر گوشه افغانستان، به راه بیفتد.»

در این میان، توجه به بهداشت پامیر نشینان، از اولویت‌های این کارزار دانسته می‌شود.

سیف الدین سایس، رییس مجتمع جامعه مدنی بدخشان، گفت: «فقط دوایی را که برای امراض شان آنان دارند، کوکنار است. آنان به هر مرضی که مبتلا می‌شوند، به خصوص بیشتر امراض سینه بغل و امراض گلو دردی، بر آنان فشار می‌آورد، آنان فقط می‌توانند با کوکنار تداوی بکنند و با دوبار سه بار استعمال کوکنار، معتاد می‌شوند.»

اما وزارت صحت عامه می‌گوید که پارسال یک قابله و یک پرستار به پامیر فرستاده شده است و در این راستا، کارهای دیگری هم انجام خواهد شد.

وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «نظر به تعداد نفوسی که در آن جا وجود دارد، قدم‌های عرضه صحی‌یی که وجود دارد، آن جا ایجاب نمی‌کند که داکتر ام دی باشد؛ اما با درنظرداشت چالش‌هایی که در این منطقه وجود دارد، در پلان‌های ما است که یک کلینیک صحی اساسی داشته باشیم که داکتر ام دی هم عرضه خدمات صحی بکند برای شان.»  

راه‌اندازی کارزار عدالت خواهی برای پامیریان در شبکه‌های اجتماعی

جاده سازی، ایجاد درمانگاه بزرگ و گسترش آموزش و پرورش از نیازهایی استند که برگذار کننده‌گان این کارزار، آن‌ها را برای پامیریان می‌خواهند.  

تصویر بندانگشتی

شمار بزرگی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، کارزاری را زیر نام «عدالت خواهی برای پامیریان» به راه انداخته‌اند.

آنان می‌گویند که مشکلات در پامیر را از یک مستند طلوع‌نیوز که هفته پیش پخش شد، گواه شده‌اند و اکنون می‌خواهند که به این مشکلات پامیر نشینان، هرچه زودتر رسیده‌گی شود.

جاده سازی، ایجاد درمانگاه بزرگ و گسترش آموزش و پرورش از نیازهایی استند که برگذار کننده‌گان این کارزار، آن‌ها را برای پامیریان می‌خواهند.  

این کاربران شبکه‌های اجتماعی که کارزار شان را از بهر عدالت خواهی برای پامیریان هفته پیش آغاز کردند می‌گویند که روز به روز بر شمار شان افزوده می‌شود.

شفیق الله نظری، عضو کارزار عدالت خواهی برای پامیریان، گفت: «خاص به خاطر این که صدای آن‌ها، فریاد کشیده شود و قفل دهن شان که سال‌هاست بسته است، باز شود و بگذارند تا یک کمپاین سراسری، به خاطر فریاد رسی و صدای عدالت خواهی آنان، در هر گوشه افغانستان، به راه بیفتد.»

در این میان، توجه به بهداشت پامیر نشینان، از اولویت‌های این کارزار دانسته می‌شود.

سیف الدین سایس، رییس مجتمع جامعه مدنی بدخشان، گفت: «فقط دوایی را که برای امراض شان آنان دارند، کوکنار است. آنان به هر مرضی که مبتلا می‌شوند، به خصوص بیشتر امراض سینه بغل و امراض گلو دردی، بر آنان فشار می‌آورد، آنان فقط می‌توانند با کوکنار تداوی بکنند و با دوبار سه بار استعمال کوکنار، معتاد می‌شوند.»

اما وزارت صحت عامه می‌گوید که پارسال یک قابله و یک پرستار به پامیر فرستاده شده است و در این راستا، کارهای دیگری هم انجام خواهد شد.

وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «نظر به تعداد نفوسی که در آن جا وجود دارد، قدم‌های عرضه صحی‌یی که وجود دارد، آن جا ایجاب نمی‌کند که داکتر ام دی باشد؛ اما با درنظرداشت چالش‌هایی که در این منطقه وجود دارد، در پلان‌های ما است که یک کلینیک صحی اساسی داشته باشیم که داکتر ام دی هم عرضه خدمات صحی بکند برای شان.»  

هم‌رسانی کنید