Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‌جویان تازه فارغ شده در بامیان خواهان فراهم شدن زمینه کار اند

چهارده‌همین دور جشنواره فراغت دانش‌جویان دانشگاه بامیان در این ولایت برگزار شد.

مسوولان دانشگاه بامیان می‌گویند که نزدیک به ۱۳۰۰دانش‌جوی دختر و پسر از رشته‌های مختلف فارغ شدند.

حضرت محمد برهانی، رییس دانشگاه بامیان، گفت: «۱۳۰۰ محصل هم از ذکور و اناث در این دور فارغ دادیم.»

در همین حال، شماری از دانش‌آموخته‌گان دانشگاه بامیان می‌گویند که دوره آموزشی را با دشواری به پایان رساندند و اکنون از حکومت سرپرست خواهان فراهم کردن زمینه‌های کاری استند.

جمیله، دانش‌آموخته، گفت: «خوشحال استم که در این شرایط بسیار سخت و دشوار از دانشگاه فارغ شدم و امیدوارم که زمینه کار برایم فراهم شود.»

آمنه، یک دانش‌آموخته دیگر، گفت: «امیدوارم که حکومت برای ما زمینه را مساعد کند تا بتوانیم مصدر خدمت شویم.»

محمد باقر معرفت، استاد دانشگاه، گفت: «تنها از دانشکده اقتصاد امسال ۱۹۰ نفر فارغ شدند و این دانش‌جویان همه نیاز به کار دارند.»

این دانش‌جویان که به تازه‌گی گواهی‌نامه‌های ‌شان را بدست آورده‌اند می‌گویند که آماده خدمت به کشور شان استند.

بربنیاد گفته‌های مسوولان دانشگاه بامیان، نزدیک به ۳۰۰ دانشجو، از سوی وزارت تحصیلات عالی، تازه به دانشگاه بامیان معرفی شده‌اند و قرار است که سال آینده، به فراگیری آموزش بپردازند.

دانش‌جویان تازه فارغ شده در بامیان خواهان فراهم شدن زمینه کار اند

این دانش‌جویان که به تازه‌گی گواهی‌نامه‌های ‌شان را بدست آورده‌اند می‌گویند که آماده خدمت به کشور شان استند.

تصویر بندانگشتی

چهارده‌همین دور جشنواره فراغت دانش‌جویان دانشگاه بامیان در این ولایت برگزار شد.

مسوولان دانشگاه بامیان می‌گویند که نزدیک به ۱۳۰۰دانش‌جوی دختر و پسر از رشته‌های مختلف فارغ شدند.

حضرت محمد برهانی، رییس دانشگاه بامیان، گفت: «۱۳۰۰ محصل هم از ذکور و اناث در این دور فارغ دادیم.»

در همین حال، شماری از دانش‌آموخته‌گان دانشگاه بامیان می‌گویند که دوره آموزشی را با دشواری به پایان رساندند و اکنون از حکومت سرپرست خواهان فراهم کردن زمینه‌های کاری استند.

جمیله، دانش‌آموخته، گفت: «خوشحال استم که در این شرایط بسیار سخت و دشوار از دانشگاه فارغ شدم و امیدوارم که زمینه کار برایم فراهم شود.»

آمنه، یک دانش‌آموخته دیگر، گفت: «امیدوارم که حکومت برای ما زمینه را مساعد کند تا بتوانیم مصدر خدمت شویم.»

محمد باقر معرفت، استاد دانشگاه، گفت: «تنها از دانشکده اقتصاد امسال ۱۹۰ نفر فارغ شدند و این دانش‌جویان همه نیاز به کار دارند.»

این دانش‌جویان که به تازه‌گی گواهی‌نامه‌های ‌شان را بدست آورده‌اند می‌گویند که آماده خدمت به کشور شان استند.

بربنیاد گفته‌های مسوولان دانشگاه بامیان، نزدیک به ۳۰۰ دانشجو، از سوی وزارت تحصیلات عالی، تازه به دانشگاه بامیان معرفی شده‌اند و قرار است که سال آینده، به فراگیری آموزش بپردازند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره